SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ


Esa
7.11.2019
 
 
RAKKAS
 
Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır 
Aşıkların günâhı boynunda mıdır 
Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi 
Ey sim-beden sabah koynunda mıdır?    Nedim
 
SAKİ
Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana 
Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana 
Cahbâya bahane bulma vallah billâh 
Nitdiyse o çeşm-i pür-humâr etdi bana      Nedim
 
 
Rubai-i Musarra Örneği:
Luft ile şem’i ümîdimi rûz eyle
İkbâlimi  tevfîk ile firûz eyle
Leylâ gibilafzımı dil- efrûz eyle
Mecnûn gibi nazmımı çiğer-sûz eyle      Fuzuli
 
EY KÖR!.. - ÖMER HAYYAM
Ey kör!Bu yer, bu gök, bu yıldızlar,boştur boş!
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!          Ömer Hayyam
SAKLA
Ya Rab dilimi sehv-ü hatâdan sakla
Endîşemi tezvîr-ü riyâdan sakla
Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem
Tan'ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla    NEFİ
 
PERDE
Çık, tayy-ı zaman et açılır her perde
Bir ömr geçir istediğin her yerde
Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım
İstanbul'u fethettiğimiz günlerde      (Yahya Kemal Beyatlı)
 
Rubai
Bilmem kime yahut neye uyduk gittik 
Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik 
Erbâb-ı zekâ riyayı mezhep bildi 
Bizler dili divâneye uyduk gittik    Yahya Kemal Beyat
RUBAİ
Ey derd-keş-i firâk her şeb âh et
Hasret nice olur melekleri âgâh et
Çün bâg-ı visâle ermeğe yok çâre
Gülzâr-ı hayâl-i yâri nüzhet-gâh et   Azmizade Haleti
 
SÖYLEŞELİM
Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim    Azmizade Haleti
 
GAMDIR
Erbâb-ı tarikata tarikat gamdır
Ashâb-ı hakikata hakikat gamdır
Tafsile ne hacet ey diî-i şûride
Fihrist-i ceride-i muhabbet gamdır.  (Azmizâde Haleti)
 
Nûr-ı seher-i sıdk u safâdur gam-ı ‘aşk
Âyîne-i bî-rûy u riyâdur gam-ı ‘aşk
Saʻy itmek ile müyesser olmaz hergiz
Bahşâyiş-i Hazret-i Hudâ’dur gam-ı ‘aşk    (Yerdelen 1992: 198)  Azmizade Haleti 
 
NÂBÎ’DEN RUBÂÎLER
 
Halkın emvalin alıp sonra teselli vermek
Fels-i mâhîyi soyup yağda pişirmek gibidir
Gûsefendânın edip kat’ tarik-i nefesin
Bacağından üfürüp sonra şişirmek gibidir
 
 
Madameki sen rıza-yi Hakla bilesin
Hussad sana ko tiğ-i kinin bilesin
Her kimse ceza-yi amelin bulduğunu
Ayine-i kevne nazır ol ta bilesin
 
Rûbaî
 
Bir âfet-i aşûb-ı zamansın zâlim
Şûriş-figen-i her dü-cihânsın zâlim
Sad el-hazer ol gamze-i Tatar gözün
Yahşi bilürüm seni yamansın zâlim     Kırım Hanı I. Selim Giray
 
Rubai 
 
Nâçâr ki mest-i ‘aşk-ı Hayyâm oldum
Bu çâr-sû-yı cihânda bed-nâm oldum
‘Aşk ile idüp ru’bâ’iye meyl Fehîm
Hayâm-sıfat şöhret-i eyyâm oldum (R. XLVI)   Fehîm-î Kadîm’i
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış