‘ÎDİYYE BE-MERHÛM RÂGIB PAŞA’dan


Esa
4.04.2016
 
 
‘ÎDİYYE BE-MERHÛM RÂGIB PAŞA’dan
 
 [fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilün]
 1 Cebhe-i ‘îd-i sa’îd üzre edip ‘arz-ı cemâl
 Ham-ı ebrûsunu gösterdi hilâl-i şevvâl
 2 Ne hilâl ehl-i diliñ câm-ı hilâli âsâ
 Sînesin cûş-ı neşât ile eder mâl-â-mâl
 3 Ne hilâl eyledi şîrîn-dehen-i şîr ü şeker
 Tıfl-ı bî-dâye-i dil eyler iken istihlâl
Müjde-i ‘îdi bu şehre getirip bir gecede
 Râh-ı yek-mâheyi tayy etdi ‘ale’l-isti’câl
 5 Eder âfâka selâm-ı meh-i ‘îdi teblîg
 İnhinâ sûreti gösterse ‘aceb mi o hilâl
 6 ‘Îd-i destûr-ı felek-rif’ati tebrîke gelip
 Vech-i ta’zîm ile dâmânına eyler rû-mâl
 7 Dâmen-i lafzına rû-mâl ile ya’nî meh-i ‘îd
 Mihr-i fazlından olur muktebes-i nûr-ı kemâl
 8 Âsaf-ı saf-şiken ü safder-i Cem-mertebe kim
 Böyle tahrîr eder evsâfıñı Vassâf-ı hayâl
 9 Sadr-ı dîn-perver-i hem-nâm-ı Resûlü’s-sakaleyn
 Râgıb-ı hayr u rızâ-cû-yı Hudâ-yı müte’âl
 10 Feyz-yâb-ı eser-i mebde’-i feyyâz-ı hıred
 Cümle ef’âl-i pesendîde-i ‘akl-ı fa’’âl
 11 Dikkat-i re’yi olup sânî-i ‘Akl-ı Evvel
 Zât-ı vâlâ-güheri cevher-i zâtîye misâl
……
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış