Bu süllem-pâye-i ikbâle kim şeddâd ayak basmış


Esa
1.9.2016
 
Nâ’ilî-i Kadîm
 
 
1.Bu süllem-pâye-i ikbâle kim Şeddâd ayak basmış
 Felek kasr-ı vücûdun itmeğe berbâd ayak basmış
 
2.Birinin ser-nüvişti iane olmuş birinin tîşe
 Düşüp sahraya Mecnûn kûha kim Ferhad ayak basmış
 
3.Sıkılmış nâz-ı bahta dest-burd-ı çarh-ı gaddara
 Recâ-yı nâmurâdîde dil-i nâşâd ayak basmış
 
4.Yapışmış dâmen-i tevfîka dil dest-i irâdetle
 Felekden etmemiş bir kerre istimdâd ayak basmış
 
5.Alâyıkdan beri azadedir gamdan o server kim
 Arûs-ı kâm-ı dehre olmamış dâmâd ayak basmış
 
6.Şikeste câm-ı rahşân bade rızân bezme dest-efgân
 Meğer bir zâhid-i hüşk ü riyâ-mu‟tâd ayak basmış
 
7.Felek tasından etmiş ka‟beteyn-i mihr ü mâh-âsâ
 Bu şeş-dergâh-ı istidrâca çok nerrâd ayak basmış
 
8.Dil-i ferzâne bir uğranmamış semt ihtiyar etmiş
 İşitmiş Nâ‟ilîden mülk-i nazma yâd ayak basmış
 
 (Nâ‟ilî -i Kadîm Divanı, 1990: G.178)
 
Mefâ„îlün Mefâ„îlün Mefâ„îlün Mefâ„îlün
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış