Der-Sitâyiş-i Ali Pâşâ

 
Der-Sitâyiş-i Ali Pâşâ
 
1. Gâhî sehâb-ı seyf ki hükmün revan verir
Ezhâr-ı bâğ-ı mülke su yerine kan verir
2. Vermez şihâb sîne-i şeytân-ı mârda
Ol bîmi kim adûya dırahş-ı sinan verir
3. Baht-ı cüvâna kadd-i dütâ-yı kemân-ı saht
Ebrû-yı çîn-girifte kadar hüsn ü n verir
4. Gâhî ki böyle cûş u hurûş-ı sipâh-ı kîn
Pây-ı zemîne zelzele-i nâ-gehan verir
5. Güft ü şünûd-i düşmen içün böyle kahr-ı Hak
Gâhî kemân u hançere gûş u zeban verir
6. Ammâ ki sonra böyle ser-â-pâ zebân olup
Kat‘î cevâbı tîğ çü âb-ı revan verir
7. Ecrâm-ı çarhı serlerine teng ü târ edüp
Gürz-i geran nüzûl-i kazâdan nişan verir
8. Mığferlerin leb-â-leb edüp hûn-ı germ ile
Deryâ-keşân-ı nusrete rıtl-ı giran verir
9. Hakkâ garîb rezm-i Tehemten-pesend kim
Her rûzı yâd-ı ma'reke-i Heft-han verir
10. Ammâ ne gûne rezm ki yâdı zaman zaman
Cân-ı adûya lerziş-i berk-i hazan verir
11. Hakkâ garîb vak‘a-ı garrâ ki yazsalar
32
Her harfi dest-i âleme bin dâstan verir
12. Ammâ ne vak‘a kim dile vasf-ı bülendinin
Her lafzı neş'e-i tarab-ı câvidan verir
13. Ammâ ne neş'e kim eseri fikr ü zikrinin
Kalb ü lisâna hâlet-i tîğ ü sinan verir
14. Ammâ ne fikr ü zikr kim âgâh olanlara
Yâdı atâ-yı hâlık-ı kevn ü mekan verir
15. Hakkâ ki hamdi vâcib o feyyâz-ı mutlakın
Kim ni‘meti ibâdına bî-imtinan verir
16. Ta‘mîm edüp atiyye-i eltâfın âleme
Bir böyle pâdşâh-ı Sikender-tüvan verir
17. Te'yîdin eyledikde irâdet o şâha da
Bir böyle şîr-i nerre-i gitî-sitan verir
18. Düstûr-ı Cem-şükûh ki mencuk-ı râyeti
Rûy-ı zemîne kevkebe-i âsman verir
19. Sadr-ı güzin ki gâşiyedârânı mevkibi
Dehre gınâ-yı şevket-i Sâsâniyan verir
20. Hem-nâm-ı Murtazâ Ali Pâşâ ki rûz-ı rezm
Şemşîri Zü'l-fikâr-ı Aliden nişan verir
21. Şîr-i cihan- güşây ki çengal-ı satveti
Sîmurg-ı Kafa tefrîka-ı âşiyan verir
22. Simurg-ı ejder-efken ü şîr-i sipeh-şiken
Kim kûh-ı Kâf hamlesini görse yan verir
23. Tertîb-i mevkib etse ağâyân-ı hâsına
Şemşiri mâh-ı nev kemeri kehkeşan verir
24. Ecrâm-ı çarha nîzesi isbât-ı hark eder
Tîği delil-i cevher-i ferde zebân verir
25. Nahcîre çıksa satveti her nîm hatvede
Dest-i kemende bir iki şîr-i jiyan verir
26. İmdâd-ı âcizânı murâd etse kudreti
33
Tasvîr-i mûra heybet-i pil-i deman verir
27. Kim reşha-i inâyeti ummâna haşre dek
Tab‘-ı hurûş u cûş-ı miyân u keran verir
28. Bir gûşe-i nigeh ile mi‘mâr-ı himmeti
Sûrâh-ı mûra vüs‘at-ı kevn ü mekan verir
29. Bir bî-nevâya bir nigeh-i iltifât ile
Cemşîd ü Keykubâd kadar hânuman verir
30. İsterse feyz-i ebr-i bahâr-ı mürüvveti
Bir çûb-ı huşke cünbiş-i serv-i çeman verir
31. Efkârının bedîhesini akl-ı âşire
Kilk-i kazâ yazup sebak-ı imtihan verir
32. Mülk-i yakîne azm eden efkâr-ı sâibe
Re'y-i münîri meş‘ale-i kârban verir
33. Gül nahl-i çâr-bâğ-ı mekârim ki bir gülün
Gâfil sekiz behişte veren râyegan verir
34. Bahşende-i yegâne ki bir mûrun istese
Dest ü diline havsala-ı bahr u kân verir
35. Ey saf-der-i cihan ki felek rahş-ı azmine
Mehden rikâb ü berk-ı cehandan inan verir
36. Ammâ ne rahş rahş-ı tırâzende-tarz kim
Na‘lin hilâl mîhın ise ahteran verir……….
 
Prof.Dr. Muhsin Macit, NEDÎM DİVÂNI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3371
 
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...