Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Der-Sitâyiş-i İbrâhîm Pâşâ

 
Der-Sitâyiş-i İbrâhîm Pâşâ
 
1. Bi-hamdillah yine feyz-i safâ şâmil cihân üzre
Cihan âsâr-ı hükm-i sulh ile emn ü amân üzre
2. Zamân-ı rezm geçdi şimdi vakt-i bezmdir söylen
Çemen nakş eylesin nakkâşlar püşt-i kemân üzre
3. Dem-i nev-bâve-çînî-i tarabdır geçdi vakt-i rezm
Murabba‘ şakk urulsun ba‘d-ezin nevk-i sinân üzre
4. Bu ol demdir ki bâlîn-i siperden penbeyi sâkî
Çıkarup vaz‘ ede ser-şîşe-i sahbâ-keşân üzre
5. Bu ol demdir ki esbân-ı neberdin perçemin mutrıb
Koparup bend ede destindeki çûb-ı kemân üzre
6. Olup necm-i emânî munsarıf nahs-ı mukâbilden
Yine pertev-feşân oldu zemîn ü âsmân üzre
7. Bi-hamdillah yine nûr-ı safâdan muzmahil oldu
Zalâm-efşân olan ebr-i kesâfet ins ü cân üzre
8. Edüp bayrak ferâz-ı nîzede pîçîde şehbâlin
Güşâd etdi perin kumrî ser-i serv-i çemân üzre
9. Seher gördüm hezâr-ı zârı lebrîz-i neşât olmuş
Gülün yâd eyleyüp feryâd ederdi âşiyan üzre
10. Bu şevke ben de bir tâze gazel tarh edeyim bâri
Bu gün seyr etdiğim ol nâz-perver nev-cüvân üzre
11. Gören pîç ü ham-ı gîsû-yı zerdin ebruvân üzre
Sanır zer-hal ile zencîredir püşt-i kemân üzre
12. O la‘l-i leb o gabgab sende kim vardır âdil olmaz
Felek Rûmun kirâsın koysa sîb-i Isfahân üzre
41
13. Hudâ güyâ ki cism-i nâzükün etmiş senin îcâd
Katıp bûy-ı gülü reng-i şarâb-ı erguvân üzre
14. Bakıp bir bâğa bir de ol ruh-ı zîbâya reşkinden
Gülün her berki bir hâl oldu çeşm-i bâğbân üzre
15. Neden tâ böyle dilkeşdir o gîsû bilmezem yohsa
Meges-ranlık mı eyler bezm-i sadr-ı kâm-rân üzre
16. Cihan-sadr-ı mu‘allâ-kadr kim bezm-i celâlinde
Döner gûy-ı felek fevvâre-veş şâd-ı revân üzre
17. Tırâz-ı mesned-i izz ü şeref kim bezm-i hâsında
Gezer hayl-i melek zenbûr-veş üşkûfedân üzre
18. Nigâh-bân-ı cihan kim istese mi‘mâr-ı tedbîri
Yapar bârûta mahzen şu‘leden âb-ı revân üzre
19. Vezîr-i muhterem Dâmâd İbrahîm Pâşâ kim
Felek derbânına yer verdi fark-ı farkadan üzre
20. Görelden ferr-i mencuk-ı otağın bî-karâr oldu
Dırahş-ı nûr hurşîd üzre hurşîd âsmân üzre
21. Süvâr olsa eger âlâya ta‘n eyler süreyyâya
Gümüşden pelleler şehperr-i fark-ı çavuşân üzre
22. Otursa kürsî-i divâna yer vermez Nerîmâna
Nigeh-dârân-ı dîvan-hâne seng-i nerdübân üzre
23. Ne mümkin pâyine sâyîde etmek cebhesin Rüstem
Bir iki mâh-ı nev nakş etmedikçe âstân üzre
24. Ne kâdir bakmağa fermân-ı âlî-şânına Bircis
Öpüp bir iki def‘a koymadıkça çeşm-i cân üzre
25. Zuhûr-ı mihrinin bir zerresin gösterdi âfâka
Hücûm etdikde feyz-i pertev-i hurşîd kân üzre
26. Hurûş-ı kîninin bir zerresin bildirdi dünyâya
Hücûm etdikde pûr-ı Zâl-i zer Mâzenderân üzre
27. Dilinde feyz-i cûd ol denlüdür kim olsa müstevlî
Eger bi'l-farz mühr-i keffi bir cüz'-i kırân üzre
42
28. Olunca ol kırânın devri âhir her gece tâ subh
Yağar şeb-nem yerine necm-i rahşan gülsitân üzre
29. Kemâl-i sür‘at-ı zihn öyledür kim kilki kasd etse
Edince zam felek bir ân-ı mevhûmı zamân üzre
30. Mi'âta darb edüp edvâr-ı çarhı hâsıl-ı darbın
Bilâ-kesrin kılar kısmet ru'ûs-ı ahterân üzre
31. Hudâvendâ hidîvâ âsafâ lutf-ı amîminden
Zemîn ahdında fahr eyler behişt-i câvidân üzre
32. Olur feyz-i cedîd-i rûha kâbil zîbak-ı maktûl
Nigâh-ı iltifâtın düşse bir âyînedân üzre
33. Eger bang-ı nefîr-ı satvetin inletse kûhsârı
Ve ger dâmân-ı lutfun sâye salsa gülsitân üzre
34. Künâmından eder ram-hûrde şîr-i şerzeyi rûbâh
Per-i şâhini eyler çetr bülbül âşiyân üzre
35. Hidîvâ sen ki etdin böyle hıdmet devlet ü dîne
Du‘â-yı devletin farz oldu el-hak ins ü cân üzre
36. Ki edüp hummâ-yı harb u fitne kable'n-nazc buhrânın
Karîb olmuşdu kim kasd eyleye cân-ı cihân üzre
37. Kılıp ahlâtı fasd-ı bî-mahal tahrîk olmuşdu
Halel târî mizâc-ı devlet-i İslâmiyân üzre
38. Bi-hamdillah hele sebbâbe-i Bokrat-tedbîrin
Aceb vaktinde dûş oldu o nabz-ı nâ-tüvân üzre
39. Aceb kânûn-ı makbûl üzre tertîb-i ilâc etdin
Aceb merhem kodun dillerdeki zahm-ı nihân üzre
40. Yine kıldı Hudâ zıll-ı zalîl-i re'fetin memdûd
Ser-i ikbâl-i yâr-ı husrev-i Cemşîd-şân üzre
41. Ki bir sen gibi düstûr-ı güzîne eyleyüp tevfîk
İnâyet eyledi Hak ol şeh-i vâlâ-mekân üzre
42. Tırâz-ı efser-i şâhiyle şermende eder mâhı
Nişân-ı hâk-i dergâhın cebîn-i husrevân üzre
43
43. Cenâb-ı Hak hemîşe hıfz ede zât-ı hümâyûnun
Cihan durdukça dursun mesned-i Osmâniyân üzre
44. Hidîvâ bir sözüm var onu dahı söyleyim bârî
Çü Hârût eylemişken ser-nigun kilki benân üzre
45. Ki oldu bir vesîku't-tarh gûyâ bu kasîdem kim
Eder isbât-ı fazlım Enverî-i nüktedân üzre
46. Ya sen de ey hidîv-i muhterem etmez misin isbât
Kemâl-i fazlını Şeh Sencer-i huld-âşiyân üzre
47. O etmiş Enverîye sâyesin memdûd düşmez mi
Senin de sâye-i lutfun Nedîm-i nükte-dân üzre
48. Zamân-ı devletinde ben hele bilmem sen insâf et
Sipihr olmak sezâ mı ehl-i tab‘a imtinân üzre
49. Sözüm gevher dizerken sîne-i havrâya lâyık mı
Ekem elmâs ben sînemde zahm-ı hun-çekân üzre
50. Senin gibi harîdâr-ı metâ‘-ı ma‘rifet varken
Kala kâlâ-yı nazmım dûş-ı dellâl-ı zebân üzre
51. Kalam bir böyle vakt-i sûdda ümmîd-i hâricle
Zer-i hâric gibi dâ'im tasavvurdan ziyân üzre
52. Nesîm-i re'fetin olsun meded-res kalmasın lutf et
Gül-i kâmım perîşan pençe-i bâd-ı hazân üzre
53. Yeter ey hâme verdin tâb u fer nazmınla âfâka
Du‘â gevherlerin diz gayri var ……………..
 
 
Prof.Dr. Muhsin Macit, NEDÎM DİVÂNI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3371
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...