Der-Sitâyiş-i İbrâhim Pâşâ


Esa
13.6.2017
 
 
 
 
Der-Sitâyiş-i İbrâhim Pâşâ
 
1. Hıdîvâ âsafâ Hâtem-nihâdâ serverâ sadrâ
Ki zâtın gibi âsaf bir dahı gelmez bu dünyâya
2. Mürüvvet kânısın sâhib-keremsin dâd-perversin
Kulak tut bir nefes feryâd ü efgân-ı Nedîmâya
3. Benim bir düşmenim vardır ki elbet yılda bir kerre
Gelüp eyler hezâran cevr cân-ı nâ-şekîbâya
4. Ne verdi alamaz bilmem o kâfir mâcerâ benden
Ki habs ile eder âzâr tab‘-ı nâ-tüvânâya
5. Temâşâ-yı cemâl-i yâra mâni‘ olduğu dursun
Komaz rû-mâla ruhsat hâk-i dergâh-ı mu‘allâya
6. Yine geldi bu dem kıldı efendimden beni mehcûr
Elinden çekdiğim derd ü meşakkat sığmaz imlâya
7. Karîrü'l-ayn ede dâim seni Allah sultânım
Gamından görmeye sıhhat yüzün hasm-ı fürû-mâye
8. Fütûhat ile mesrûr eyleyüp kalbin Cenâb-ı Hak
Çırâğandan heman nakledesin seyr-i donanmaya
130
9. Hudâvendâ remed dedikleri zâlimdir ol düşmen
Sığındım bir dahı görmekden onu Hak Te‘âlâya
10. Zamân-ı devletinde sürdüğüm zevk u safânın hep
Alır benden hesâbın bir bir ol hasm-ı sitem mâye
11. Hele el-hamdülillah kurtulup dest-i cefâsından
Kaçup geldim efendim dergeh-i adlinde şekvâya
12. Budur Hakdan ümîdim çünki sürdüm hâk-i pâye yüz
Şifâ-yı mahzdır lutfun Nedîm-i zâr ü şeydâya
13. Beni mesrûr u handân eyle bir dem iltifâtınla
Ki çok ağlatdı mihnet ey hidîv-i âsman-pâye
14. Mekârim-perverâ çünkim remed def‘ oldu aynımdan
N'ola Târîh-i Aynî ile gelsem bâb-ı vâlâya
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış