Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam İbrâhîm Pâşâ


Esa
13.6.2017
 
Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam İbrâhîm Pâşâ
 
1. Sadr-ı eyvâna ki ol sadr-ı cihanban geldi
Meclisin sînesine sanki heman can geldi
2. Mevc mevc olsa n'ola lücce gibi nûr-ı surûr
Bezme ikbâl ile ol mihr-i dırahşan geldi
112
3. Andelîbânım kıldı yine leb-rîz-i neşât
Gülerek devlet ile gül gibi handan geldi
4. Dîdeler muntazır-ı devlet-i didârı idi
Şükr kim ıyd-veş ol âsaf-ı devran geldi
5. Câme-i fasl-ı bahârânı alup âriyeti
Dest-bûsuna o şekl ile zemistan geldi
6. Ya‘ni kim öyle şitâ oldu ki gûyâ nevrûz
Geriye avdet edüp bezme şitâban geldi
7. Zeyn olup tâze şükûfeyle sarây-ı âlî
Hak bu kim hâtıra eyyâm-ı bahâran geldi
8. Gülsitan seyrine evvel gidilirdi ammâ
Şimdi bu debdebeyi seyre gülistan geldi
9. İşidüp makdem-i âlîsini pûyân olarak
İzz ü ikbâl der-i devlete şâdan geldi
10. Rahşdan kıldığı dem izz ü sa‘âdetle nüzûl
Dâmenin tutmak içün haşmet ü unvan geldi
11. Hak Te‘âlâ kıla ikbâlini efzun ki onun
Devlete himmeti ile ser ü sâman geldi

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış