Der-sitâyiş-i Sultân Murâd ibn-i Süleyman Hân -Terci-i Bent


Esa
20.3.2016
 
 
Terci-i Bent'ten Bölümler

Der-sitâyiş-i Sultân Murâd ibn-i Süleyman Hân /

Tâli' oldı neyyir-i ikbâl-i devlet subhdem 
Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subhdem 
Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı cemâl-i şâhdan 
Gark-ı envâr-ı hidâyet Rabb-ı izzet subhdem 
Çokdan eylerdi cemâl-i bâ-kemâlin arzu 
Ber-murâd oldı hele tâc-ı sa'âdet subhdem 
Şeş cihâtı rûşen itdi taT atından gün gibi 
Buldı ziynet çârsû-yı mülk ü millet subhdem 
Nâgehân bir toz kopardı bâd-ı pây-ı devleti 
Rûşen oldı dîde-i a'yân-ı hazret subhdem 
Nevbet ol şâh-ı cevân-baht-ı cinânundur deyu 
Çaldılar eflâkden kûs-ı beşaret subhdem 
Âfitâb-ı âlem-ârâ gibi zerrin tâc ile 
Taht-ı sîmîn üzre saldı ferr-i devlet subhdem

Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murad 
Dâver-i devrân mu'izz-i saltanat Sultân Murâd 

Gül gibi halkı nesîm-i hulkı handan eylesün 
Nevbahâr-ı adli âfâkı gülistan eylesün 
Âsumânun gâşe-i bâm-ı zümürrüd-fâmına 
Kadri tâvûsı çıkup gün gibi cevlân eylesün 
Kârgâh-ı dîn ü devletde düşen duşvâr işin 
Hak Te'âlâ hazreti lutfından âsân eylesün 
Târ-ı zülfü turra-i hûbân-ı müşgîn-mû gibi 
Sâl-i ikbâlin Huda bî-hadd ü pâyân eylesün 
Karşusında ayagun tursun mülûk el baglasun 
Kendü çıksun bârgâh-ı adle dîvân eylesün 
Şevket-i Iskenderi dârât-ı Dârâ bî-kusûr 
Mesnedün şimdengeru taht-ı Süleyman eylesün 
Mülk-i Mısra nitekim bir bendesin sultân ider 
Bir kulın salsun diyâr-ı Çine hâkân eylesün
Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu'izz-i saltanat Sultân Murâd 
(5 bend) Baki
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış