GAZEL-İ SÜHEYLÎ TAHMÎS-İ NÂZIM


Esa
5.10.2017
 
 
GAZEL-İ SÜHEYLÎ TAHMÎS-İ NÂZIM
 
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
I
O miskîn hâllerle bâğ-ı ruhsârı Hutenlenmiş
Leb-i la`li çemenlenmiş `izârı yâsemenlenmiş
N`ola olsa hezâr-ı dil o gülşende vatanlanmış
Açılmış tal`at-i nesrîni hakkâ nesterenlenmiş
Bülend olmış nihâl-i hoş-hırâmı nârvenlenmiş
II
İrüp `ahd-i cüvânı zâhir olmış anda sun`-ı Hak
`Aceb ra`nâlıgı var câme-i sebzine müstagrak
Bedenlenmiş tarâvet baglamış ol serv-kadd el-hak
Bahâr-ı hüsni virmiş gülşen-i dîdârına revnak
Yeşiller geymiş ol nahl-i semen-sîmâ çemenlenmiş
III
Dirîgâ çeşm-i `uşşâka görinmez ol perî-sûret
Varup her kadrini bilmezler ile eylemiş ülfet
Takılmış yanına birkaç rakîb-i dîv-i bed-sîret
`Aceb mi itmese şimden girü hâl ehline ragbet
Erâzil kısmına olmış mukârin Ehrimenlenmiş
IV
Dimiş ol tûtî-i hüsn ü melâhat düşmen-i zâğa
Virenler nakd-i cân gelsün metâ`-ı vaslum almaga
Bu sözden lâle-i hûnîn kefen-veş başdan ayağa
Vücûdın kablamış kanlu yaş ile penbe-i dâğa
Dil-i şûrîde gûyâ ölmesin bilmiş kefenlenmiş
V
Yine kimlerle Nâmî bilmem ol hûnî refîk olmış
Nigâh-ı gamze-i hûn-rîzi kattâ`-ı tarîk olmış
Gül-i ruhsârı güllâb-ı `arak içre garîk olmış
Kızarmış tâb-ı mülden çehre-i alı `akîk olmış
Yine içmiş Süheylî ol dür-i yektâ Yemenlenmiş
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış