GAZEL-İ SULTÂN MEHMED TAHMÎS-İ NÂZIM


Esa
5.10.2017
 
 
 
GAZEL-İ SULTÂN MEHMED TAHMÎS-İ NÂZIM
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
I
Hamdü li`llâh pertev-endâz oldı mihr-i satvetüm
Velvele-perdâz olup âfâka kûs-ı nevbetüm
Düşmen-i dîn üzre düşse n`ola ra`b-ı heybetüm
İn-şâ`a`llâh “câhidû fi`llâh” olupdur niyyetüm
Dîn-i İslâmuñ mücerred gayretidür gayretüm
II
Eyledüm cezm-i `azîmet hâtır-ı âgâh ile
Hak müyesser eyleye gâzî olam dil-hâh ile
Tarz-ı ecdâdum gibi hem niçe biñ hem-râh ile
Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlu`llâh ile
Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür himmetüm
III
Hıdmet-i icrâ-yı şer`a inkıyâdum var benüm
Dâyimâ ahkâm-ı dîn üzre cihâdum var benüm
Olmaga küffâra gâlib i`timâdum var benüm
Enbiyâ vü evliyâya istinâdum var benüm
Lutf-ı Hakdandur müdâm ümmîd-i feth u nusretüm
IV
Hâsıl idince merâmum Hazret-i Rabbü`l-`ibâd
Bezl-i makdûr eylerin `avnine idüp i`timâd
Dâyimâ me`mûl odur kim görine rûy-ı murâd
Nefs ü mâlumla cihânda itmek içün ictihâd
Hamdü li`llâh var gazâya sad-hezârân ragbetüm
V
Nâmî-veş dergâh-ı Hakka dest açup biñ zâr ile
Eyledüm teslîm umûrum `aczümi ikrâr ile
Tâ ki `âlemde kala nâmum niçe âsâr ile
Ey Mehemmed mu`cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile
Umaram gâlib ola a`dâ-yı dîne devletüm
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış