Gerçi kim âyîne-i dilden gubâr eksük degül


6.10.2017
 
[268]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Gerçi kim âyîne-i dilden gubâr eksük degül
 Def` ider ammâ yine bir gam-güsâr eksük degül
2 Tesliyet-bahş-ı mukîm-i kûşe-i hicrân içün
 Zülfine ugrar nesîm-i müşk-bâr eksük degül
3 Cür`a-i câmın dirîg itse ne gam sâkî-i mey
 Neşve-i sahbâ-yı lutf-ı Kirdigâr eksük degül
4 Bu `acebdür mahrem-i halvet-geh-i gülzâr iken
`Andelîbâna yine âzâr-ı hâr eksük degül
5 `Âşıkuñ dildâr ile nâz u niyâzında hele
Bir suhan-çîn-i sebük-ser nâ-be-kâr eksük degül
6 Bezm-i hecre gam nice eyler teveccüh bir kadem
 Dest-i dilde câm-ı yâd-ı la`li var eksük degül
7 Bir `aceb devre irişdük Nâmî mir`ât-ı dile
 Seng-i a`dâdan pey-â-pey inkisâr eksük degül
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış