Hayâl-i kâkülüñden dilde efkâr-ı müşevveş var


6.10.2017
 
[88]
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
101
 
1 Hayâl-i kâkülüñden dilde efkâr-ı müşevveş var
Gören dir ıztırâbumdan başuñda yanar âteş var
2 N`ola dest ü girîbân olsa dil zülf üzre şâneñle
 Resen-bâz-ı hevâñı kılmaz âsûde keş-â-keş var
3 Musavverdür hayâlüñle ser-â-pâ ey sanem seyr it
 Göñül dirler ser-i kûyuñda bir deyr-i münakkaş var
4 Helâkiyem nigâh-ı gamze-i mestüñ ki ünsüñde
Süzildükçe beni bî-tâb ider sahbâ-yı bî-gaş var
5 Nice halvet-zede bî-hûş-ı künc-i mihnet olmayam
 Uçar hüsn-i hayâlüñ dîdede dil-keş perî-veş var
6 Virilmez hükmi keyf-i bâde-i bezm-i niyâzuñ çün
 Yüri ey mest-i mâder-zâd-ı nâz ey türk-i ser-keş var
7 `Aceb hâlîligine geldüñ ey Nâmî harâbâtuñ
 Ne pîr-i `âlî-himmet ne cüvân-ı rind-i mey-keş var
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış