Hayâlüñden mücellâ oldı dâğ-ı sînemüz cânâ


Esa
5.10.2017
 
 
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Hayâlüñden mücellâ oldı dâğ-ı sînemüz cânâ
Cemâlüñ `aksine âmâdedür âyînemüz cânâ
2 Ezel bezminde câm-ı nutkuñı çekdük bi-hamdi`llâh
İrişmekde ebed keyf-i mey-i dûşînemüz cânâ
3 Ne gam gitdiyse hûş u sabr u tâkat sîne vü serden
 Fedâdur yoluña hep gevher-i gencînemüz cânâ
4 Hemîşe neşve-dâr-ı `âfiyet olduksa Hızr-âsâ
 Dile yâd-ı lebüñdür bâde-i dîrînemüz cânâ
5 Baña sîneñde bir cây itmedüñ biñ kîn ile sürdüñ
 Dilüñde cây-gîr olsun ko bârî kînemüz cânâ
72
6 Bizi mest itdi rûz-ı rûze câm-ı `ışkuñ ammâ kim
 Niçe savma mu`âdildür şeb-i âzînemüz cânâ
7 Harâbâta düşerdi Nâmî-veş yâd-ı leb-i la`lüñ
 [Gir]evdür pîr-i meyde «ırka-i peşmînemüz cânâ
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış