HAZRET-İ SULTÂN MURÂD FÂTİH-I HISN-I REVÂN VE BAGDÂD


Esa
5.10.2017
 
DER-HAKK-I HAZRET-İ SULTÂN MURÂD FÂTİH-I HISN-I REVÂN VE BAGDÂD
 
Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün Mefâ`îlün
 
1 Hoşâ pîr-i mugân-ı subh-dem kim feth-i bâb eyler
Cihânı ser-be-ser bir sâgar ile feyz-yâb eyler
2 Hoşâ ol neşve-i sâgar ki eyyâm-ı bahârîde
Dil-i rindi nişân-ı tîr-i ta`n-ı şeyh ü şâb eyler
3 Bu ol demlerdürür kim şâhid-i nevrûz-ı fîrûzı
Felek şâh-ı bahâra peyk-i pîşân-ı rikâb eyler
4 O demlerdür bu kim âteş-geh-i `ışk-ı cihân-efrûz
Derûn-ı `andelîb-i bî-nevâdan iltihâb eyler
5 Güzellendi hevâlar hâsılı düşdi letâfetler
Dil-i her-zerre kesb-i inbisât-ı pür-nisâb eyler
6 Bahâruñ feyzi ol deñlü müşâhed kim lahid içre
Dimâgı mürde-i sad-sâlenüñ cezb-i gül-âb eyler
7 Hurûş-ı cûybârı ol kadar şûh oldı kim gâhî
Çıkar rûy-ı hevâda nice dem tarh-ı habâb eyler
8 Bulur elbette bir rind-i sebük-rûhı ider peydâ
Varur bir cây-ı rûh-efzâ vü dil-keşde şarâb eyler
9 Ferâmûş eyleyüp endûh-ı devrân-ı cefâ-cûyı
Dil-i nâ-kâmını bir dem safâdan behre-yâb eyler
11
10 Cem-âsâ taht-gâh-ı `işret üzre bir iki sâ`at
Egerçi sâgar-ı zerrîni reşk-i âfitâb eyler
11 Velî ârâm ider mi sâkî-i devrân-ı pür-hîle
Sunar câm-ı gamı âhir şarâbın zehr-i nâb eyler
12 Safâ-bahş ol kadar bûyı nesîmüñ zâhid-i sâlûs
Ne deñlü pîr olursa vaz`-ı eyyâm-ı şebâb eyler
13 Ne gaddâr-ı sitem-cûdur görenler anı bilmişdür
Görinür dil-nevâz evvel döner soñra `itâb eyler
14 Virür nâ-ehle biñ `özr ü tevâzu`la mey-i `işret
Virince câm-ı zehri ehle cevr-i bî-hisâb eyler
15 Nice olur felekle kârı erbâb-ı dilüñ bilmem
Bu hâl üzre dönerse niçe mülk-i dil harâb eyler
16 Necâta çâre yokdur hâsılı bir ehl-i dil andan
Meger ol kimse kim bir ehl-i hâle intisâb eyler
17 Benüm gibi olur yâ hôd heves-peymâ-yı güstâhî
Vücûdın reh-güzâr-ı medh-i sultâna türâb eyler
18 O sultân-ı cihân-dâr u kerem-güster ki gâh olur
Virür bir memleket bir kulına `âlî-cenab eyler
19 O sultân-ı serîr-efrûz-ı ser-tâc-ı hilâfet kim
Süleymân-veş göre bir mûrı tevcîh-i hitâb eyler
20 Hümâyûn-pâye zıll-i Hak Murâd Han-ı şehenşeh kim
Meh-i nev na`l-i rahşından sa`âdet iktisâb eyler
21 Hudâvend-i cihân kişver-güşâ-yı magrib ü maşrık
Ne re`y itse hakîkatde zuhûr eyler savâb eyler
22 Şeh-i mülk-i kerem kim bâb-ı cûd-ı lutfınuñ dâyim
Gelür erbâb-ı Bermek halkasın tavk-ı rikâb eyler
23 Cihânı devleti bir mertebe âsûde kıldı kim
Tezerv-i bûstânı istese sayd-ı `ukâb eyler
24 Sitem def`inde hükmi ol kadar cârî ki devrinde
Dil-i âşüftelerden gamze-i dilber hicâb eyler
25 Zamânında o deñlü müttefik ezdâd-ı `âlem kim
Dilerse âteş-i sûzân hırâş-ı rûy-ı âb eyler
26 Gülistân-ı ma`ârif n`ola şâd-âb olsa `ahdinde
12
Hemîşe âb-ı lutfı feyzi mânend-i sehâb eyler
27 Nesîm-i hulk u hilmi kûre-i nâra güzer kılsa
Gül eyler ahkerin hâkisterini müşk-i nâb eyler
28 Vezân oldukça bâd-ı sarsar-ı kahrı `adû üzre
Rutûbet-gâh-ı `ayş u zindegânîsin serâb eyler
29 Sa`âdetle süvâr olsa kümeyt-i bâd-ı reftâra
Meh ü hurşîd-i `âlem reşk-i teşrîf-i rikâb eyler
30 Ol esb-i nâzenîn âşüfte-kâkül kim hırâm itse
Dimâg-ı `âlemi leb-rîz-i bûy-ı müşk-i nâb eyler
31 O rahş-ı cüst ü çâpük-pâ vü reh-peymâ cihân-girdüñ
Görüñ pertâb-ı çâlâkin nice reşk-i şihâb eyler
32 Felek-peymâlıga kavl itse esb-i berk ile çıksa
Koyup evvel kadem anı bu tayy-ı nüh-kıbâb eyler
33 Ne mümkin şehsüvârî-i ser-i şâhânı vasf itmek
Sühan-sencân-ı `âlem gerçi tâ rûz-ı hisab eyler
34 Velî beñzer o nûş-ı sükkerîn-i hulde kim anuñ
Edâ-yı medh-i zevkin nâ-resîde bir zübâb eyler
35 Husûsen bir benüm gibi sihir-sâz-ı ma`ânî kim
Yem-i endîşesin isterse pûlâd-ı müzâb eyler
36 Yine kâdir degüldür vasfı hakkında iki harfe
Ki hurşîd-i cihâna zerre niçe intisâb eyler
37 Benem gencîne-gâh-ı cevher-i nâ-yâb-ı ma`nâ kim
Dür-i nutkum şikest-i kıymet-i dürr-i hoş-âb eyler
38 Benem ol `ârif-i vahdet-şinâs-ı `âlem-i kesret
Bilenler nükte-i harfümi tedvîn-i kitâb eyler
39 Benem ol nâdire-gûyâ-yı erbâb-ı belâgat kim
`İbârâtum işidenler ma`ârif iktisâb eyler
40 Benem ol tâze-nakş-endâz-ı dîbâc-ı fesâhat kim
Nigâh-ı hurde-bînân hîregîden ictinâb eyler
41 Bu nazmum mazhar-ı lutf-ı nigâh-ı pâdişâh olsa
Bedahşân bâb-ı endîşemde cerr-i la`l-i nâb eyler
42 Tabî`at midür ol kim eyleyince bir gazel îrâd
Bulur mazmûnı dîvân-ı selefden intihâb eyler
13
43 Dil-i pür-feyz-i endîşe o dildür kim murâd itse
Yazar ser-hâmeden bir böyle şi`r-i müstetâb eyler
44 Kaçan zülfi semende halka halka pîç ü tâb eyler
Hezârân hâle-dâr-ı âfitâb u mâh-tâb eyler
45 Hazer idüp nigeh çeşm-i niyâz-ı mübtelâlardan
Hemîşe şâhid-i nâza tegâfülden nikâb eyler
46 Mey-i `ışk ile ser-mest olsa ol şûh-ı sitem-pîşe
O dem `uşşâk-ı zâra gamze taklîd-i `itâb eyler
47 Nigâh-ı mestini bir dem gazab-âmîz-i lutf itse
Dil-i âşüftesin bir tarf ile mest-i harâb eyler
48 Girîbân-ı niyâza çâk içün dest urmadın Nâmî
Lebânın nâz ile âlûde-i harf-i cevâb eyler
49 Yeter da`vî-i hodgâmî niyâzı eyle dest-âvîz
Selef-âsâ ki itmâma du`â-yı müstecâb eyler
50 Nitekim mey-fürûş-ı bâm-geh ebnâ-yı devrâna
Sunup câm-ı dırahşânı pey-â-pey neşve-yâb eyler
51 Nitekim her sene nevrûz-ı fîrûz-ı sürûr-âver
İrüp müjdeyle teşrîf-i bahâr içün şitâb eyler
52 Sa`âdetle serîr-i saltanatda sâkî-i `adli
Ola bezm-i cihâna feyz-bahş-ı âb ü tâb eyler
53 Cenâb-ı Hazret-i Bârî kim oldur Hâlik-ı kevneyn
İde hâsıl anı kim re`y-i şâh-ı kâm-yâb eyler
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış