Isbı‘ miyânesinde cihân bir piyâledür


Esa
17.9.2017
 
95
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
 
1 Isbı‘ miyânesinde cihân bir piyâledür
Zîr-i tütukda şekl ü şemâ’il ‘ikâledür
2 Âmed-şüd-i habâbı bilen ‘ayn-ı bahrdur
Sâde nigâhı ehl-i kuşûruñ sifâledür
3 Âb-ı sirişkle bâg-ı dili gâhî bir suvar
Yanmış arada derd ile dil turfe lâledür
4 Virmez gınâ lezâ’iz-i sûrî çi-fâ’ide
Ey dil saña nevâle hemîn âh u nâledür
5 Câhil yanında ‘ilm ü hüner bir peşîzedür
Bermâle-hâda meyl-i derûn bir cemâledür
6 Nev-hîz-i hatt ki vech-i dil-ârâda âşıkâ
Etrâf-ı mehde mazhar olan sanki hâledür
142
7 Sengîn dilâna sâde kütübden ne fâ’ide
Şer‘-i şerîfe ‘örf u kılıc bir havâledür
8 Ancak Odur bevâtın-ı hasmeyne muttali‘
Hükm-i kuzât sâde hemân kîl ü kâledür
9 Kâlâ-yı hüsni Sıdkî bilür itmez âşikâr
‘Uşşâk-ı sâfa hüsn-i niyât özge kâledür
 
Dr. Abdullah EREN, MEHMED SIDKÎ DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10625,mehmed-sidki-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış