Kasîde Berâ-yı Teşrîf-i Sultân Ahmed Be-Serây-ı İbrâhîm Pâşâ


Esa
13.6.2017
Kasîde Berâ-yı Teşrîf-i Sultân Ahmed Be-Serây-ı İbrâhîm Pâşâ
 
1. Hey ne şâdîdir ki dil bâğın gülistân eyledi
Tab‘ı mânend-i gül-i şâd-âb handân eyledi
2. Hey ne şevk-ı dil-güşâdır kim kemâl-i feyz ile
Bu şitâ eyyâmını fasl-ı bahârân eyledi
3. Habbezâ hurrem behâr-ı zevk u şâdî vü tarab
Kim bu helvâ bezmini reşk-i çırâğân eyledi
4. Habbezâ şâdî ki bu rûz-ı tarab-zânın şebin
Zülf-i anber-rîz-i cânân ile yeksân eyledi
5. Böyle bir rûz-ı sa‘îdin mislini az gördü çarh
Gerçi kim çokdan zemîn üstünde devrân eyledi
6. Az erişdi Hak budur kim böyle nûrânî şebe
Gerçi kim gerdun hezâran mâhı tâbân eyledi
101
7. Böyle bir vakt-i mübârekdir bu kim bu sâlde
Hak onu eyyâm-ı ıyd-âsâ nümâyân eyledi
8. Böyle bir rûz-ı hümâyundur kim ikbâli onu
Nûr-bahş-ı cebhe-i mihr-i dırahşân eyledi
9. Âftâb âmâde-i tahvîl iken döndü geri
Şehriyâr andan mukaddem azm-i cevlân eyledi
10. Ya‘ni ikbâl ü sa‘âdetle vezîr-i a‘zamın
Sohbet-i helvâsına teşrîfin erzân eyledi
11. Şehriyâr-ı bahr ü ber ferman-revâ-yı şark u garb
Kim yedi iklîme dek hükmün nigehbân eyledi
12. Hak Te‘âlâ zât-ı âlî-şânın edüp intihâb
Çün Sikender heft iklîm içre sultân eyledi
13. Sürre-i Bathâdan ol dem kim doğup mihr-i kemâl
Kâ'inâtı garka-i envâr-ı îmân eyledi
14. Ehl-i İslâma nasîb etdi Hudâ çok memleket
Nice şehler geldi bast-ı adl ü ihsân eyledi
15. Vâkıf olduk cümlenin ahvâline bildik ki Hak
Vüs‘at-i mülkü rehîn-i Âl-i Osmân eyledi
16. Hak bu kim ancak bu rütbe imtidâd-ı vüs‘atı
Bu hümâyun devlet-i ulyâya ihsân eyledi
17. Devlet-i ulyâda üç hâlet ki vardır onları
Hak fakat bir fırka-i vâlâya erzân eyledi
18. Biri istiklâl ü biri mülk ü biri imtidâd
Bu üçü bu devleti mümtâz-ı akrân eyledi
19. Âl-i Abbâs u Ümeyye öyledir kim her birin
Berk-i bîd-âsâ rakîban bîmi lerzân eyledi
20. Âl-i Sâsân u Büveyh ü onlara emsâl olan
Bir nice devlet ki mülke tarh-ı bünyân eyledi
21. Müstakil olmadı kimi kiminin vakti kalîl
Kimisi âzâdelik ısdâr-ı fermân eyledi
102
22. Gerçi Cengîziyye haylî memleket zabt etdi lîk
Anları az demde Hak makrûn-ı hızlân eyledi
23. Hâsılı hakk-ı sühan budur ki devlet demeğe
Hak heman bu devlet-i ulyâyı şâyân eyledi
24. Bâ-husûs kim içlerinde asrımız şehenşehin
Husrev-i Rûm u Arab hâkân-ı İrân eyledi
25. Memleketler kıldı ihsân ona kim her birinin
Hasreti çok şehleri nâlân u giryân eyledi
26. Mülk-i Pûristân u Gürcistân u Azerbaycân
Her biri sad şehriyârı sâhib-i şân eyledi
27. Şirvân u Erdebil ü dahı İrân u Irak
Dehr her birini taht-ı şehriyârân eyledi
28. Şimdi ammâ cümlesin baht-ı sa‘âdet cem‘ edüp
Hutbe-i Sultân Ahmed ile şâdân eyledi
29. Her birin zabt etdirüp bir bendesine onları
Mâye-i tedmîr-i ehl-i rafz u tuğyân eyledi
30. Ol şehi Bârî kılup hurşîd-i evc-i ma‘delet
Heft evlâdın çü heft ahter fürûzân eyledi
31. Saltanat tâcında mânend-i güher her birisin
Mâye-i ârâyiş ü zîb-i firâvân eyledi
32. Sadr-ı a‘zamla kılup te'yîd izz ü şevketin
Anı mülk ü millete ta‘vîze-i cân eyledi
33. Dîn ü devlet hidmetinde bezl edüp makdûrunu
Mülkünü ziynet ile reşk-i gülistân eyledi
34. Pâdişâhım Hak Te‘âlâ haşmetin kılsın füzûn
Hâne-i düstûru teşrîfin bahârân eyledi
35. Her ne rütbe iftihâr eylerse lâyıkdır ki baht
Sen gibi bir şehriyârı ona mihmân eyledi
36. Meclis-i helvâsına teşrîf edüp ikbâl ile
Lutfun onun şem‘-i ümmîdin dırahşân eyledi
103
37. Böyle bir şebdir bu kim te'sîr-i yümn ü behceti
Şevk ile böyle Nedîmi menkabet-hân eyledi
38. Şem‘e karşı kilki nazm-ı tâzeye bünyâd urup
Nağmesin reşk-i nevâ-yı andelîbân eyledi
39. Dâ'imâ böyle efendim şevk u şâdîlerde ol
Nazmı bu sözle kalem makrûn-ı pâyân eyledi 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış