Kasîde Der-Medh-i Sultân Süleymân


Esa
5.4.2016
 
 
 
Kasîde Der-Medh-i Sultân Süleymân
 
 
 [Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâîlü Fe’ûlün]
− − · / · − − ·/ · − − · / · − −
 
Lutf-ıla şeref virmese gülzâre benefşe
 Öykünmez-idi hatt-ı ruh-ı yâre benefşe
 Hoş bûy-ıla beñzer hat-ı ruhsâr-ı nigâra
 Budur ki virür revnakı gülzâre benefşe
Gül haddine öykündügi yüzdendurur imdi
 Öykündügi başdan hat-ı dildâre benefşe
 Hazz almag-ıla hatt-ı nigârından açar fem
 Gûyâ ki diler gelmege güftâre benefşe
Ger beñzemese hatt-ı ruh-ı dilbere eller
 Zeyn itmez-idi gül gibi destâre benefşe
 Virmişdür o hoş zîneti gülşen yüzine tâ
 Dönmişdür o yüzden hat-ı ruhsâre benefşe
 Hayrânı olub hatt-ı gubâr-ı had-i yâruñ
 Baş aşaga itmiş varub efkâra benefşe
 Leylî saçı Mecnûnı olub yâruñ o yüzden
 Sevdâya düşüb döndi şeb-i târe benefşe
 Çîn-zülfüne çün nisbet ider bûy-ıla yâruñ
 Öykünse nola nâfe-i Tâtâra benefşe
Zeyn itmek-ile sahn-ı gülistânı olubdur
 Konmuş gibi bir tabla-ı ‘Attâra benefşe
 Gül-ruhlarına beñzemegin yâruñ egüb baş
 Miskînlik ider bâgda ezhâre benefşe
 Ayaga düşer yüz düşer ayagına yâruñ
 Bir ‘âşık-ı miskîn gibi bî-çâre benefşe
 Her serv-kadüñ pâyına yüz sürmege dâyim
 Gülşende düşer her yaña yollara benefşe
 Gülnâre düşer gibi düşer hâke sürüb yüz
 ‘Âşık gibi bir ruhları gülnâre benefşe
Cânânenüñ el zülfine el uzadamazken
 Kara saçına niçe bir el kara benefşe
 Agyâr arasına düşen ‘âşıka beñzer
 Yir yir ki düşübdür taraf-ı hâre benefşe
 Her yirdeki miskînlik-ile yüz yire sürer
 Beñzer bir oñat ‘âşık olan zâre benefşe
 Her kâr turub boynın eger togrusı beñzer
 Bir ‘âşık olan zâr-ı dil-efkâre benefşe
Her yirde yüzi yirdedurur beñzer o yüzden
 Su gibi hemîn ‘âşık-ı dîdâre benefşe
Zühhâd gibi savma’-i bâgda gizmiş
 Bir sebz-i kabâya kara destâre benefşe
 Gül-zâre ki havf-ıla varur haşyet-i deyden
 N’ola etegin ger başına sara benefşe
 Başına levendâne ışıklar gibi çekmiş
 Başdan başa çebçevre niçe yâre benefşe
 Beñzer götüri leşker-i ezhâruñ öñünde
 Leşker götürür şeşpere hemvâre benefşe
 Gülşende geh olur ki varub eller ayaklar
 Düşdügi midür suçı ayaklara benefşe
Bir hâl-ile var özge mübârekligi kim hoş
 Sıhhat virür ekser dil-i bîmâra benefşe
 Geldükce hemîn bâga bahâr âdemi eyler
 Gonceyle gül-i âşûfte vü âvâre benefşe
 ‘Uzlet yakasın tutmaga tenhâ yir arayub
 Varub yapuşur dâmen-i kühsâre benefşe
 Bir hûbdurur sanki gülistân ki dönübdür
 Gül anda ruha turra-i tarrâre benefşe
 Bir pâre şebih olmag-ıla hattına yâruñ
 Eglence olur göñlüme bir pâre benefşe
Yâruñ hat u ruhsârı hayâliyle şeb u rûz
Eglencem olur ara gül ü ara benefşe
 Hicr-i ruh u zülfinde nigâruñ gice gündüz
 Bu göñlüm açar ak gül-ile kara benefşe
 Tahtında gülüñ bâgda zeyn olmuşa döner
 Tahtında ki şâhuñ öñüne vara benefşe
 Ya’nî ki Süleymân şeh anuñ bâg-ı cihânda
 Başdan ayagı topragı hemvâre benefşe
 Her gâh ki ol şâh ide seyr-i gül ü gülşen
 Yolında turur varını îsâre benefşe
Şâhuñ nazarına ki varur boynın egüp san
 Başlar güle miskînligin izhâre benefşe
 Cem’iyyet-i gülşende müşâbihdurur el-hak
 Hünkâra gül ü bende-i hünkâre benefşe
 Ma’nâda çeker gibi şu bir kara karavaş
 Nazmî sun o sultân-ı cihândâre benefşe
 ‘Itrıyla gelüb hâtır-ı ‘âtırlarına hoş
 Bâ’is ola bir hoşlıga âvâre benefşe
 Bir kul ki ayakda kala iy şâh nazar kıl
 Üftâde ola nite ki bî-çâre benefşe
Hak bu ki müşâbihdurur üftâdelik-ile
 Bir bende-i efkende-i nâ-çâre benefşe
 Düşkünlüg-ile güle boynın egüp turmada beñzer
 Ben kul gibi bir bahtı nigûn-sâre benefşe
 Her yirde yiri hâk-i siyâh olmada beñzer
 Bir bencileyin bahtı siyehkâra benefşe
 Gülzâr-ı cihânda nite kim gül ola ma’şûk
 Hem ola aña ‘âşık-ı gam-hvâre benefşe
 Bâg-ı haşem ü ‘ömrüñ olub tâze hemîşe
 Eglenicek ola ara gül vara benefşe
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış