Kasîde Der-Vasf-ı Şehzâdegân-ı Sultân Ahmed


Esa
12.6.2017
 
Kasîde Der-Vasf-ı Şehzâdegân-ı Sultân Ahmed
 

1. Mes‘ûd ola ıydın eyâ şehenşâh-ı gerdun-haşem
Dergâhın olsun husrevâ ikbâle dâ'im mültesem
2. Her sâ‘atin olsun sa‘îd ikbâl ü iclâlin medîd
Her bir günün eyyâm-ı ıyd her bir demin ferhunde-dem
3. Ey husrev-i gîti-sitan nâmın ki Ahmeddir ıyân
Devrinde oldu bî-güman şer‘-i Muhammed muhterem
63
4. Adlin ile âlem dola mülk ü milel revnak bula
Encüm gibi tâbân ola nâmınla ruhsâr-ı direm
5. Mutrıbların her rûz u şeb kılsınlar âheng-i tarab
Ammâ usûli feth ü darb olsun makâmı hem Acem
6. Sensin o sultân-ı cihan rahşın önünde her zaman
Mânend-i peyk olur revan İskender ü Dârâ vü Cem
7. Lutf u mekârim hem-demin ikbâl ü şevket mahremin
Devrinde oldu âlemin her gûşesi bâğ-ı İrem
8. Sıdk ile kârın dâ'imâ dergâh-ı Hakka iltîcâ
Pes ol Cenâb-ı kibriyâ elbet eder lutf u kerem
9. Nev müjde-i feth ü zafer bir kaç gün eğlendiyse ger
Hiç vermesin ey şîr-i ner tab‘-ı hümâyûna elem
10. Ey şehriyâr-ı bâ-vekâr bu nükte hod pek âşikâr
Cüz'î çekilse intizâr hûb anlanır kadr-i ni‘am
11. Nâz etmese bir dil-rübâ bî-kadr olur hüsn ü bahâ
Meyl eylemez hâtır ona bî-lezzet olur vaslı hem
12. Kişver ki bir mahbûbdur vaslı onun matlûbdur
Nâz etse dahı hûbdur vuslat mukarrerdir ne gam
13. Zâtın cihânın zîveri kân-ı mekârim-perveri
Ol kânın olmuş gevheri şehzâdegân-ı pür-haşem
14. Sultan Süleymân-ı zaman izz ü şevketle kâm-rân
Nev-nahl-ı bâğ-ı izz ü şan gül-gonca-i nahl-ı himem
15. Şekl ü şemâ'ilde heman gûyâ pederdir bî-güman
Ol sâni-i sâhib-kıran ol beççe-i şîr-i ücem
16. Bârî hatardan saklasın yavuz nazardan saklasın
Dâ'im kederden saklasın kılsın tebessüm dem-be-dem
17. Sultan Muhammed Hazreti gûyâ melekdir sûreti
Ol taht u tâcın ziyneti ol dürr-i yektâ-yı kerem
18. Zât-ı güzînin seyr eden vech-i mübînin seyr eden
Nûr-ı cebînin seyr eden mehdir deyü eyler kasem
64
19. Mânend-i mihr-i tâbdâr devletle bulsun iştihâr
Haşmetle olsun ber-karâr izzetle olsun muhterem
20. Şehzâde Sultan Mustafâ gül-gonca-i bâğ-ı ulâ
Hâmem olur bülbül-nevâ evsâfın etdikçe rakam
21. Ol gevher-i pür-tâb u fer kim rûyuna etse nazar
Şerm ile ruhsâr-ı kamer gül-gûn olur hem-çün bakkam
22. Devletle olup kâm-bîn izz ü sa‘âdetle karîn
Olsun hatâlardan emîn mânend-i âhû-yı harem
23. Mâh-ı nev-i ıyd-ı sa‘îd nev-nahl-ı gülzâr-ı ümîd
Ya‘nî ki Sultan Bâyezîd ârâyiş-i hayl ü haşem
24. Fass-ı nigîn-i saltanat nûr-ı cebîn-i ma‘delet
Hurşîd-i âlî-menzilet şehzâde-i nikû-şiyem
25. Dâ'im ferâğ-ı bâl ile handân olup ikbâl ile
Cemşîd-veş iclâl ile sürsün cihanda ayş u dem
26. Sultan Nu‘mân-ı cihan şehzâde-i vâlâ-mekân
Hurşîd ile ham-âşiyan mâh-ı münevverle behem
27. İkbâl ü şevket dâyesi izz ü sa'âdet vâyesi
Mecd ü şeref pîrâyesi nâzende âhû-yı harem
28. İclâl ü devletle müdâm olsun karîn ü nâm u kâm
Mânende-i bedr-i tamâm olsun şerefle muhterem
29. Dâmâd-ı vâlâ-menkabet düstûr-ı Rısto-menzilet
Ya‘ni vekîl-i saltanat ol dâver-i vâlâ-himem
30. Hem-nâm-ı nikû-yı Halîl sadr-ı keremkâr-ı celîl
Pirâye-i zikr-i cemîl ârâyiş-i seyf ü kalem
31. Ol şâh-ı Sikender-gulâm olup sa‘âdetle be-kâm
Olsun rızâsında müdâm ol sadr-ı Eflâtun-şiyem
32. İkbâl ü şevket pâydâr iclâl ü haşmet ber-karâr
Bünyân-ı devlet üstüvâr iclâli efzun dem-be-dem
33. İkbâl ü izz ü i‘tilâ olsun çü gülşen pür-nemâ
Anda çü bülbül dâ'imâ kilk-i Nedîm etsin negam
 
 
Prof.Dr. Muhsin Macit, NEDÎM DİVÂNI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3371

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış