KASÎDE-İ BAHÂRİYYE DER-SİTÂYİŞ-İ HAZRET-İ SULTÂN SELÎM’den


Esa
4.04.2016
 
 
[müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün]
 1 Bâd-ı bahâr-ı dil-küşâ feyz-âver-i bûy-ı İrem
 ‘Anber gibi sünbül hevâ müşg-i Hoten'den urdu dem
 2 Gülşen ‘aceb revnak-nümâ her nahli pür-neşv ü nemâ
 Şebnem degildir câ-be-câ güller hevâdan kapdı nem
 3 Serv-i bülend-i sebz-i ser ref’-i livâ etmiş meger
 Sultân-ı nevrûzuñ çeker pîşinde Hızr-âsâ ‘alem
 4 Sûsen dizilmiş her taraf tîg ü teberle saf-be-saf
 Zerrîn-kemer hancer-be-kef mânend-i peyk-i Muhteşem
 5 Reyhân u şebbû sû-be-sû ‘anber-şemîm ü müşg-bû
 Her bir şükûfe tâze-rû bûy-ı bahârı etdi şem
Seyr eyle kim şâh-ı gülü elde tutar câm-ı mülü
 Mest etmek içün bülbülü bâga kurulmuş bezm-i Cem
 7 Lâle çerâg-ı şu’ledir yakmış şeb-ârâlık eder
 Bezm-i çerâgândır meger bu revnak-ı nûr u zulem
 8 Ezhâr-ı şâh-ı ergavân zerrîn-kadehle gül-feşân
 Câm-ı sabûhîdir hemân def’-i humâra subh-dem
 9 Bir tâzedir sankim çemen kad serv sîne yâsemen
 Gül-gonçedir gûyâ dehen sünbül de zülf-i ham-be-ham
 10 ‘Aksin alıp dil-cûlarıñ seyre gelen gül-rûlarıñ
 Koymaz safâsı cûlarıñ mir’ât-ı dilde gerd-i gam
 11 Ol ‘âşıka sad-âferîn kim râm edip bir nâzenîn
 Gülşende olmuş hem-nişîn sîne-be-sîne fem-be-fem
 12 Geh gül gibi mey nûş eder geh savt-ı bülbül gûş eder
 Mevc-i safâsı cûş eder icrâ-yı zevki mültezem
 
……
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış