Kasîde-i Hurûf-ı Be-Tarîk-i Meşâ’ire

Kasîde-i Hurûf-ı Be-Tarîk-i Meşâ’ire
 
 [Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûl
 · − − / · − − · / · − − · / · −
Mefâ’îlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûl
 · − − · / · − − · / · − − · / · −
 Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün]
 · · − − / · · − − / · · − − / · · −
 
1 Elif- Allâh adın añ cümle umûruñda dilâ
 Tâ ki her tutduguñ işüñ soñı olmaya hebâ
 Be- Berî ol yüri dünyâ hevesinden cümle
 Gam u endûh u melâlet saña yörenmeye tâ
 Te- Ta’âllâh o Hâlıkdur o zürriyet içün
 Cümle mahlûkı yaratdı zeker-ile ünsâ
28
 Se- Sevâbıyla kişi magfiret ister Hakdan
 N’ola zenb ehli olanlar dahı ‘afv itse recâ
5 Cîm- Cîrânuñ-ıla hoşca diril kim ölicek
 Nûr olub kabrüñ içi berk ura çün şems-i duhâ
 Ha- Hayatında sehâdur kişiye lâzım olan
 Çün behiştî olısar âhiri her ehl-i sehâ
 Hı- Hıyânetle dirilme sakın ahbâbuñla
 Diler-iseñ ki nasîb ola saña râh-ı hüdâ
 Dâl- Dâyim olagör zikr-i Hudâya meşgûl
 Ko hevâ vü hevesi nefsüñe idüb îzâ
 Zal- Zâkir ola her kim dün ü gün Mevlâyı
 Bulur ol iki cihânda hasenât-ı küberâ
10 Re - Riyâset hevesin eyleme dünyâda yüri
 Çünki yeksân olısar bay u gedâ rûz-ı cezâ
 Ze- Zevâl ol kişinüñ başuna kim ‘ömri güni
 Hırs-ı dünyâyıla gafletde geçe subh u mesâ
 Sîn- Sîni kişinüñ dûzah olısar ya behişt
 Münkir olmaz aña îmânı olanlar hâşâ
Şîn-Şîrîn sühen olmak kişi şefkatdendür
Şefkat îmândan o hod rûha merâm-ı aksâ
 Sâd- Sâbir olur âlâm u gumûm-ı dehre
 Kimde kim cân-ıla dilden ola teslîm ü rızâ
15 Dâd- Dârib ola her kim seg-i nefsin insâf
 Cîfe dünyâya harîs oluban itdükce hatâ
 Tı- Tıfıllar gibi ârâyişine dünyânuñ
 Olma mâyil ki;ölicek olısar ol saña lezâ
 Zı- Zılâl-i şecer-i Tûbâda rûz-ı mahşer
 Müstezill olmagı Hakdan kılagör istid’â
 ‘Ayn- ‘Aynında degüldür hele merd-i Hakkuñ
 Halk-ı dünyâ içün itdükleri şol ceng ü vegâ
 Gayn- Gayrıya göñül virmez o Mevlâyı koyub
 ‘Aşk-ı Mevlâyıla şol kimsede kim ola safâ
29
20 Fe- Fenâ virür özine ola ol kim ‘âkil
 Yokdurur çünki görür mülk-i cihân içre bekâ
 Kâf- Kara yer olısar yerüñ âhir ölicek
 Anda hâlüñ nice;olur anı añub eyle bükâ
 Kâf- Kârı kişinüñ zikr gerekdür dün ü gün
 Ki virür zikr-i İlâh âyîne-yi kalbe cilâ
 Lâm- Lâyık budurur ‘abde ki ism-i Ma’bûd
 Dilde zikri ola dâyim ola virdi esmâ
 Mîm-Mîzân u sırât-ıla behişt ü dûzah
 Hakdurur dahı ne kim didi resûl âmennâ
25 Nûn- Nûr-ıla tola merkadi mü’min olanuñ
 Murg-ı rûhına hem uçmak ola anuñ me’vâ
 Vâv- Vây aña ki Nazmî gibi gümrâh ola âh
 Eyle yâ Rabb dalâletden o gümrâhı rehâ
 He- Hevâ vü hevesi ko ölümüñ añ ölümüñ
 Gâfil olmaz dün ü gün andan o kim ‘âkil ola
 Lâmelif- Lâ dimez ol kim ola ehl-i tevhîd
 Emr-i Hak kavl-i Resûl olana bî-reyb ü riyâ
 Ye - Yalandur sakın aldanma bu dünyâya sakın
 Gerçek olaydı ya fânî mi olurdı dünyâ
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...