Kaside: Sepîde-dem ki fürûg-ı ruh-ı peyâm-ı sürûr


Esa
15.9.2017
3
 Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün
 
1 Sepîde-dem ki fürûg-ı ruh-ı peyâm-ı sürûr
 Cihân-fürûz-ı sımâh oldı çün eşi‘‘a-i hûr
2 Hoşâ peyâm-ı ferah-zâ ki oldı şevkinden
 Reg-i semâ‘-ı cihân hem-çü târ-ı şem‘a-i sûr
3 Haber ki neşve-i şevk ile toldı bezm-i cihân
 N’ola ayaga urılsa metâ‘-ı câm-ı bilûr
4 Haber ki şevk-i vürûd ile raksa geldi cihân
 Ne gûne gerdiş iderse felek bu dem ma‘zûr
5 Cihân bu şevk ile bâg-ı bihişte dönse sezâ
 Çü gonca olsa revâ halk hande-rûy-ı hubûr
6 Bu demde zinde degül mürde bile raksândur
 Ki döndi rişte-i sâza reg-i dil-i rencûr
7 Bu demde halk-ı cihân nice kâm-bîn olmaz
 Ki rû-nümâ ola teşrîf-i hazret-i düstûr
8 Müşerref eyleye devletle sadr-ı vâlâyı
 Yegâne âsaf u dâdâr-ı ma‘delet-meşhûr
 
9 Bahâr-ı bâg-ı kerem serv-i ser-firâz-ı himem
 Medâr-ı refh-i ümem ber-güzîde-i cumhûr
10 Nizâm-ı mülk ü düvel nâzım-ı menâzım-ı dîn
 Penâhgâh-ı ra‘iyyet girih-güşâ-yı umûr
11 Semiyy-i fahr-i cihân hazret-i vezîr-i a‘zam
 K’ider cenâbına nisbetle iftihâr sudûr
12 O kim tenessüm-i hulk-ı latîfi itmişdür
 Dimâg-ı ‘âlemi müstagnî-i ‘abîr ü bahûr
13 O kim tasavvur-ı berk-i nigâh-ı hışmı ile
 ‘Adû çü mûy-ı ber-âteş pür-ıztırâb-ı zârûr
14 O kim terevvuh-ı bâd-ı bahâr-ı lutfından
 Bu köhne bâg-ı harâb oldı ser-be-ser ma‘mûr
15 Mübeddel oldı zamânında nûşa nîş o kadar
 Suvardı nîşterin engübîn ile zenbûr
16 Murâd eylese ger imtizâc-ı ezdâdı
 Bir âşiyânede olurdı bâz ile ‘usfûr
17 Vireydi neşve-i te’Sîr câm-ı meskeneti
 Tutardı sâgarı elde dürüst her mahmûr
18 Ger olsa kâbil-i tasvîr sâz-ı a‘tâfı
 Olurdı mıstar aŋa târ-ı cebhe-i tanbûr
19 Der-i celâline hidmetle ‘izzet oldı ‘azîz
 Vakâr bârgeh-i haşmetinde oldı vakûr
20 Himem mukârenet-i himmetiyle oldı bülend
 Kerem muvâfakat-i lutfı ile buldı nüşûr
 
………………
……………….
Dr. Mehmet KIRBIYIK, KÂTİB-ZÂDE SÂKIB DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10622,katibzade-sakibpdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış