Kiside-i Ramazaniyye Be-Rikib-ı Sultan Selim Han


Esa
5.04.2016
 
 
 
Kiside-i Ramazaniyye Be-Rikib-ı Sultan Selim Han
 
Hilal-i rûze kim bir kavs-ı Hallac asuman üzre
Onunla berfden çok penbe attırdı zenan üzre.
 
Kudı1miyle bu nev-maIı-ı sıyamın berf-i safidir
Döşenmiş penbeli liliçe rûy-ı hakdan üzre.
 
Çemen yahbeste olmuştur hilal-i maha ta'zimen
Su dibası meger ferş oldu sahn-ı gülsitan üzre.
 
Uzanmış rişte rişte penbe-i berfi semavatın
Harn-i sadeden püskül asılmıştır cihan üzre.
 
Derûn-ı gurre-i mah-ı sıyama cemre-i evvel
Sanırsın şu 'le konmuş sımden bir şem'dan üzre.
 
Elinde nev- hilâl-i rûze bir peymane-i zerrin
Dolu yağdırdı saki-i felek kevn ü mekan üzre.
 
Dolu sanma bu nev-mah-ı sıyamı eyleyip tebrik
Nisar etti felek dürdaneler halk-ı cihan üzre.
 
Ne kabil zernheririnden bilmek vakt- iftarı
Müezzinler donar çıksa ezana merdivan üzre.
 
Bu senna ile cami' seyrine cana zuhur etmez
Yatar tennur içinde maderiyle şöyle yan üzre.
 
Bu demde ateş-i seyyale lazımdır dile amma
Hilal-i ruze bir kufl·ı metan urdu dehan Üzre.
 
Tulü'·ı gurre-i bayrama dek ey rind-i sahba-keş
Gerek sabr u tahammül va'de-i pir-i mugan üzre.
 
Bu bir mah-ı mükerrem kim sevad-ı leyle-i kadri
Siyeh bir hal-i ziynettir cemal-i kudsiyan Üzre.
 
Gerek seyfe gerek vakt-i şitada eylesin teşrif
Hüdadan ni'met-i uzma güruh-ı Müslüman üzre.
 
Cihana haşre dek mah-ı sıyâm ettikçe amed-şod
Ola hakan-ı alem saye·güsterbende-gan üzre.
 
.....
Hüdavend-i mu'azzam Hazret-i Sultan Selim Han kim
Müreccahtır kemal-i zat ile Osmaniyân  üzre.
 
o himmet ol adalet ol semahat dille ol gayret
Muvafıktır bütün nass-ı hüda-yı müste'ân üzre.
 
Melek-maye veli-paye adalet-saye zıllullah
Aceb bir zııl-ı Yezdâni ser-i İsliimiyan üzre.
 
o Dara-yi mükerrem kim celal-i satvet-engizi
Olur galib Feridun u müllik-ı Sasaniyan üzre.
 
Nizamü' I-mülk kim tuğra-yı adl-ara-yı fermanı
Olur bir turre-ijulide ruhsar-ı zaman üzre.
 
OL sahenşah-ı dana-dil o re'fet-pişe-i adil
Ona olmaz mu'adil bu zemin-ı handan üzre.
 
Muvafıktır o şahenşah-ı âlem canib-i hakdan
Adûsu Rüstem olsa natuvandır şöyle can üzre.
 
Teveccüh eylese bir bende-i naçize ikbali
Olur ferman reva İskender ü Nûşirevan üzre.
 
Eğer bir lücce-i naçize kalın takviyet verse
Bedihıdir zafer-yab olması şir-i giyan üzre.
 
Müessirdir o rütbe nutku kim zir ü zeber eyler
Musallat eylese bir zerreyi kuh-u girân üzre.
 
Husûsa işbu edna çakerin kim her şeb iftarı
Huda şâhid du'a-yı hazret-i Şah-ı cihân Üzre.
 
Kasidem kafiyem çok tatlı sözl.er götürür  amma 
Felek alam ile mühr-i sükur urdu  cihân Üzre.
 
Yine Fâzıl figana başlama şimdi du'â  lazım
Duayı sadıkı arz eyle bâb-ı mekân üzre 
 
Be -hakk-ı ism-i nurani be-hakk-ı sırr-ı furkani
İlahi payidar et ol şehi taht-ı cihan üzre.
 
Refik olsun hemişe leşker-i mansuruna tevfik
İlahi galib et şah-ı enamı düşmenan Üzre.
 
Hemişe saye-endaz ola.dest-i lutf-i imdadın
İnayede serır-i padişah-ı kamran üzre.
 
Gelip gittikçe o mah-ı sıyam ol Şah-ı devranın
Ola piraye ism-i paki rUzan u şeban Üzre.
 
Cihan durdukça sıhhatle ilahi izz ü şevketle
O şahenşahı cavid eyle mülkoi cavidan üzre'
 
Dr. Halit DURSUNOGLU “ KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA RAMAZAN KONULU ŞiiRLER”, https://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/viewFile/
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış