Lebin bûsun zamân-ı hatt-ı anber-fâm içün saklar


Esa
15.6.2017
 
 
Lebin bûsun zamân-ı hatt-ı anber-fâm içün saklar
Aceb nâzüklük eyler bâdesin ahşam içün saklar
2. Hudâ olsun nigâhdârı derûn-ı sînede âşık
Gönül âyînesin bir mâh-ı sîm-endâm içün saklar
3. Dil-i bîmârıma hiç hisse vermez subh gûyâ kim
Şeker-hâbın hemân ol gözleri bâdâm içün saklar
4. Hezârı sanmanız hâbide zîr-i bâle minkârın
Hayâl-i gonca-i sîr-âbın istişmâm içün saklar
5. Hem-âgûşî-i fincân-ı arakdan kaçmaz ammâ kim
Nigîn-i la‘lin ol bâzîçeyi ahşam içün saklar
6. Senindir âkıbet ey dîde-i ter dildeki hûn-âb
Ki humlar bâdeyi pinhan da etse câm içün saklar
7. Eder îcâd-ı harf u savt mevce-i hande-i gülden
Anı zîr-i lebinde âşıka düşnâm içün saklar
8. Lebin vasfında bir mazmun demişdim reng ü bû sanma
Anı ceybinde güller bülbülü ilzâm içün saklar
9. Nedîmâ bu kumâş-ı heft-reng-i âlem-ârâsın
Tırâz-ı mesned-i vâlâ-yı heft- ecrâm içün saklar
10. Nice mesned ki bâlâ-yı şafakda mihr onu dâ'im
Edüp pûşîde ol sadr-ı mu‘allâ-nâm içün saklar
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış