Mev’ize : Ol ki gözler rızâ-yı Rabb-i hakem


Esa
24.7.2017
 
7
 Mev’ize
 
 [ Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün]
 · · − − / · − · − / · · −
 
1 Ol ki gözler rızâ-yı Rabb-i hakem
 Aña teslîm ider özin her dem
 Ola teslîm-ile rızâda o kim
 Çekmez öz hâli içün aslâ gam
 Cümle Hakdan bilür ne kim gelse
 Eger ola eyü eger kim kem
 Hakka eyler havâle her ciheti
 Her cihetde olur özi epsem
5 Hakka tefvîz ider umûrını hep
 Hak bu kim lâzım olan oldur hem
 Pes o kim Hak-ile ola dâyim
 Hakk dahı anuñ-ıladur her dem
 Zî-sa’âdet aña kim ol hâli
42
İdebile idine kâr-ı ehem
 Gelüñ ol hâli biz dahi görelüm
 Bir mühim emr-i cümleden akdem
 Hem degül mi rızâ-yı Mevlâya
 ‘Abde teslîm lâzım u elzem
10 Olalum sâlik-i tarîk-i Hudâ
 Basalum ol yola yüz üzre kadem
 Hâ uyub nefse niçe bir çekelüm
 Her dem envâ’-ı gam hemîşe elem
 Hod degül hîç kimseye bâkî
 Güzerân üzredür hemîn ‘âlem
 ‘Adem-i feth-i bâb-ıla niçe bir
 Kalbe kesr irüb ola gam aña ham
 Her kapuya tapuya varmagla
 Niçe bir imdi kaddümüz ola ham
15 Niçe bir böyle âh kendümüze
 ‘Irza noksân-ıla bu hayf-ı etemm
 Turub ehl-i sitemden aglarken
 Turmayub olavuz biz ehl-i sitem
 Gelicek hod geliser elbette
 Her ne kim yazmış-ısa başda kalem
İmdi el çekmege ayak basalum
Şol cihetden kim ola soñı nedem
İşbu karn içre hod aña birden
 Olamaz kimseler karîn-i kerem
20 Kime bir kullıcak virem diseler
 Çekdürürler virince renc-i verem
İş bu karn içre mi kırân girsün
 Halk olardan ki;ola karîn-i elem
 Zî-sa’âdet aña kan â’atle
 Künc-i ‘uzletde ide bir hoş dem
 ‘Alemüñ her gam u belâsından
43
 Kurtulub süre özge bir ‘âlem
 Gamdan olub emîn ü ola hemîn
 Harem-i vahdete düşüb hurrem
25 Çeküb il kesretinden el başdan
 Harem-i vahddete ola mahrem
 Mâ-hasal kâr-ı dünyevîde ola
 Misl-i a’mâ vü ebkem ü hem asamm
 Kâr-ı dünyâya hîç ider mi heves
 Hâl-i ‘ukbâyı fikr iden âdem
 Zî-sa’âdet bu dünyeden kişinüñ
 Gele bir nefret-ile kalbine rem
 Ne vücûdı var işbu dünyânuñ
 Çünki fânîdür imdi soñı ‘adem
30 Dâr-ı dünyâda hod mukarrer âh
 Soñı her sûruñ olısar mâtem
 Hâl-i dünyâyı eyleye o ki fehm
 Açmaz anuñ kelâmı içün fem
 Diye her kim ki Hazret-i Hakkuñ
 Lutf-ıla bir ‘inâyetine irem
 Hak ta’âlânuñ emr ü nehyinden
 Çıkmaz anı hemîn tutar muhkem
 Dahı hem cân-ıla mahabbet-i Hakk
 Olur anuñ dilinde müstahkem
35 Hakk ta’âlâ pes imdi lutfından
 Virür anuñ bir özge derdine em
 ‘Âkıbet ol sa’âdet-ile irer
 Kerem ü lutf-ı Hakka Hakk-ı â’lem
 Ol sa’âdetden işbu Nazmî kuluñ
 Eyleme dûr eyâ İlâh-ı hakem
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış