MUHAMMES


Esa
11.4.2016
MUHAMMES
 
Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilün
 
Salınup nâz ile seyr itmege serv ü semeni
Kademüñ kılsa müşerref n’ola sahn-ı çemeni
Cilve eyyâmıdur ammâ ki bu gam aldı beni
Nice doyunca görem sen gül-i nâzük-bedeni
Kendü kirpigüm olupdur baña gözüm tikeni
 
Yürüyüp dûd-ı dilüm olmasa ger pîrehenüm
Ser ü pâyum gibi kalurdı bürehne bedenüm
Döndi hâkistere gam ahkeri üstinde tenüm
Çıkmasun âhum odı agzumı açdurma benüm
Yakmasun sûz-ı derûnum seni söyletme beni
 
Ey sehî-kad kuluñam nâmumı âzâde koma
Gözlerüm merdümini hasret ile kana yuma
Yüz süregeldüm efendi kapuña himmet uma
Dest-gîr ol beni sâyem gibi ayakda koma
Böyle hâk itme efendi yoluña cân vireni
 
Olmaduñ râzı ki kûyuñda sabâ gibi yelem
Bezm-i cân-bahşuña kimler gelür anları bilem
Âh idüp aglayıcak yaşumı lutfuñla silem
Lebüñ kandi nice şîrîn ise cânâ şekerlerde
Visâlüñ va‘desi çak böyle tatludur haberlerde
 
Firâk odına yakdukca beni ol zâlim-i bî-dâd
Derûn-ı dilden eylersem ‘aceb mi nâle vü feryâd
Figâne mâ-tekaddemden olup erbâb-ı gam mu‘tâd
Bir âh-ı sûznâk itmiş ezel kûhsârda Ferhâd
Anuñ te’sîridür pinhân olan âteş hacerlerde
 
Gice tâ-subha dek bezm-i rakîbe şem‘-i halvetsin
Sözüm sıdkına çeşm-i pür-humâruñla ‘alâmetsin
Beni ko gel sen insâf eyle çün ehl-i sadâkatsin
Niçün nergis gibi ey gül harîs-i hâb-ı gafletsin
Sabâ gibi gülistân seyrin itmezsin seherlerde
 
Be vâ‘iz kendüñi muhkem yine çekmiş çevirmişsin
Mürâ’îler libâsıyla ‘acâ’ib şekle girmişsin
İşitdüm ta‘n idüp ‘uşşâka hayli herze yirmişsin
Nazar kılmak kişi şer‘î degül mahbûba dirmişsin
Nazar kılmak degül körlügüñe bil ki severlerde
 
Cihânda şimdi râh-ı ‘adl içinde togrı yürür yok
Safâsın dürr-i nazmuñ çeşm-i insâfıyla görür yok
Ma‘ârif gûşvârını kulagında götürür yok
Behiştî i‘tikâdum bu senüñle pençe urur yok
Belâgat bîşesin mesken idinen şîr-i nerlerde
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10597
 
Behişti  Ramazan
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış