PENDİ ATTAR TERCÜMESİ'NDEN


Esa
5.4.2016
 
 
PENDİ ATTAR TERCÜMESİ'NDEN
 
Oldı pes dokuz yüz altmış yidi tâ
Hicret-i ser-hayl-i cem'-i enbiya

Şehr-i şa'bânun omncı güni hem
Yevmü'l-isneyn idi bir ferhunde dem
 
Nazm ile irdi temâma bu kitâb
Okıyanlar olalar pend-iktisâb
 
Hem Haleb şehrinde irdi âhire
Geldi bâtın âleminden zâhire
 
Şeh Süleymânun zamânmda tem.âm
Oldı hayr ile karîn-i ihtimâm
 
Ehl-i islâm olana kim dâyima
Lâzım oldur şâh-ı İslâm'a ducâ
 
Idelüm şimdi ducâ ol Şâh'a kim
Ola dâyim hurrem u ferhunde-dem
 
İtdi Hak ma'mûr çün dünyâsını
Eyleye ma'mûr hem uhrâsını
 
Devlet-i dâreynle ma'mûr ola
Dâyim a'dâ üzre hem mansûr ola
 
Ola her anda mu'îni Zü'l-celâl
Ola devlet birle dâyim ber-kemâl
 
Sen mu'în ol ana dâyim yâ Mu'în
Adlin artur yâ İlâhe'l-âlemîn
 
Hem re'âyâ vü sipahin cümleten
Sakla her âfâtdan yâ Zü'l-minen
 
Pend-Nâme dimeğe idib heves
Eyledim ruhından istimdâd pes
 
Andan aldı feyz nice kâl ü kil
Feyzi anuîî oldı gün gibi delil
 
Nâr-ı şevk anunla bulub işti'âl
Eyledim pes kil ü kâle iştigâl
 
Destime alub kitâbet hâmesin
Şeyhün itdim terceme Pend-Nâme'sin
 
İrdi Pend-Nâme temâma ber-murâd
Dilerem kim ola Şeyhün rûhı şâd
 
Okıyanlardan hemin oldur ricâ
İdeler biz bende içün bir du'â
 
Pend-i Atar Çevirisi, Prof.Dr. Hasibe Mazıoğlu, https://dergiler.ankara.edu.tr)
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış