Râh-ı çeşmümden dile tâb-ı ruh-ı cânân gelür


Esa
28.6.2016
 
Der-medh-i Sultân Murâd Hân
 
Râh-ı çeşmümden dile tâb-ı ruh-ı cânân gelür
Hâne-i câna ziyâ-yı mihr-i nûr-efşân gelür
 
Vasl-ı yâra cân ile oldur hırîdâr oldugum
Gelse biñ nakd-i revâne bir demi erzân gelür
 
Bâğbân-ı gülşen-i ‘aşkuñ olan ‘âşıklara
Dâgı gül dûd-ı kebûdı sünbül ü reyhân gelür
 
Nûş-ı cân eyler göñül cem’iyyet-i hâtır bulur
Târmâr eyler yine ol gözleri mestân gelür
 
Câm-ı gül-gûn nûş ider hûn-âbe-i eşkin döker
Beñzine bir pâre ‘âşık derdmendüñ kan gelür
 
Senden ayrılmak katı müşkil belâdur dûstum
Yoluña ölmek egerçi ‘âşıka âsân gelür
 
Bulsa câm-ı la’l-i cân-bahş-ı lebüñden cür’a hâk
Hâk içinde mürde-i sad-sâle cisme cân gelür
 
Sâdıkam cândan baña ‘aşkuñ ‘azîz oldı disem
Sanma girçek ‘âşıkuñdan dûstum yalan gelür
 
Cânuma canlar katar gelse peyâm-ı vasl-ı yâr
San nesîm-i lutf-ı şâhenşâh-ı ‘âlî-şân gelür
 
Hân Murâd ol kâ’inâtuñ kıble-i ikbâli kim
Ka’be-i dergâhına şâhân u dervîşân gelür
 
Şehr-i dârü’1-mülk-i ‘adlin seyr iden ‘âriflere
Hıtta-i ma’mûre-i ‘âlem dih-i vîrân gelür
 
Âleme çekdi simât-ı ni’met-i bî-minnetin
Şâhlar şeh-zâdeler dergâhına mihmân gelür
 
Âsitânı hâkini kıldı Kırım hânı konak
İrte bir gün seyr idüñ hâkân-ı Türkistân gelür
 
Bir hatâ zann eyleyüp ebrûların çîn eylese
Cân atar dergâhına Fagfûr ile Hâkân gelür
 
Perçem-i tûgından irdükçe Frengistâna tâb
Sâye-i serv-i bülend-i kaddin özler bân gelür
 
Şâdmân olsun ‘Acemler gözleri aydın yine
Mîr Haydar nûr-ı çeşm-i husrev-i Îrân gelür
 
Kanı ol gelmez diyü bahs eyleyen câhilceler
Hak budur kim ‘âkıle anlar katı nâ-dân gelür
 
El süvâr oldı kümeyt-i hâmeye şimden girü
Sanma Bâkî gibi şâhâ fâris-i meydân gelür
 
Şimdi gûş-ı cân ile diñler cihân eş’ârumı
Medhüñ itsem bir yire mecmû’-ı ins ü cân gelür
 
Okudukça na’tuñı her gûşeden gûş itmege
Cân-ı Selmân rûh-ı pâk-i Hazret-i Hassân gelür
 
Bî-nihâyet lutfuña lâyık edâ mümkin degül
Gerçi ma’nâ hâtıra bî-hadd ü bî-pâyân gelür
 
Arsa-i sîmîn-i subh üstinde dâ’im gûy-ı zer
Tâ ham-ı çevgân-ı gerdûn içre ser-gerdân gelür
 
Hasm-ı gerden-keş izüñ tozına kılsun ser-fürû
Ser-fürû kılmazsa bir gün kellesi galtân gelür
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış