SADR-I A`ZAM KARA MUSTAFÂ PÂŞÂYA BAGDÂDDAN GELDÜKDE


Esa
5.10.2017
SADR-I A`ZAM KARA MUSTAFÂ PÂŞÂYA BAGDÂDDAN
GELDÜKDE VİRİLÜP İN`ÂMLARI GÖRİLMİŞDÜR
32
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Merhabâ ey âsaf-ı sâhib-vakâr
Ol hemîşe mü`temen hem müsteşâr
2 Merhabâ ey yâver-i şer`-i mübîn
İt dem-â-dem inkıyâd üzre karâr
3 Merhabâ ey hem-dem-i Dârâ-yı dîn
Dâyimâ ol mesnedüñde pâyidâr
4 Eylesün zât-ı mekârim-perverüñ
Hak te`âlâ devlet ile kâm-kâr
5 İtdügüñ hizmet bu dîn ü devlete
Ola makbûl-i der-i Perverdigâr
6 Menba`-ı İslâmı tathîr eyledüñ
Cümle halk itdi senâñı bî-şümâr
7 Emn ile dil-şâd kılduñ `âlemi
Kudsiyânı eyledüñ tahsîn-kâr
8 Gâhî bir bâğı fesâd eylerse de
Kahr-ı Yezdân eyler anı hâr u zâr
9 İstinâduñ Hakka eyle sen hemân
Hâfız olur saña lutf-ı Kirdigâr
10 Sadr-ı nusretde vekîl-i hâssın
Hâtıruña gelmesün zerre gubâr
11 Fehm idüp tedbîr ü fikr ü râyuñı
Lâyıh oldı hâtıruma bu medâr
12 Ben olam Vassâf-ı tab`-ı nükte-senc
Meclisüñde `arz ide bir dest-kâr
13 Bu temennâ ile bahr-ı fikretüñ
Eyleyince sâhilin geşt ü güzâr
14 Gevher-i evsâf-ı midhat cûş idüp
Gerçi oldı her biri zîb-i kenâr
15 Lîk güstâhâne sarrâfî olup
Eyledi biñde birini ihtiyâr
16 Biñ hicâb u `acz ile cem` eyledüm
Kim huzûr-ı `âlîye idem nisâr
33
17 Oldur ol gevher ki dest-i hâmeden
Rişte-i nazm üzre olur âşikâr
18 Oldur ol gevher ki bu demden olur
Haşre dek mengûş-ı gûş-ı i`tibâr
19 Oldur ol gevher ki nutkum `arz ider
 Ragbet eyler aña gûş-ı intizâr
20 Gevher-i evsâfuña sarrâf-ı dil
Virdi bu yüzden revâc u intişâr
21 Ruk`a-i elkâbuñuñ sernâmesin
İtdi bu gûne dil-ârâ pür-nigâr
22 Reh-revân-ı sıdk u `adlüñ peyrevi
Sînesi hilm ü keremle mâye-dâr
23 Hâdimân-ı bâb-ı şer`üñ yâveri
Hâtırı nûr-ı takâdan tâb-dâr
24 Âsaf-ı rûşen-zamîr-i zıll-i Hak
Hâfız-ı mühr ü vekîl-i tâc-dâr
25 Nâzım-ı ahvâl-i kâr-ı memleket
Hâmî-i şer`-i şerîf ü bahtiyâr
26 Ma`den-i lutf u himem kân-ı kerem
 Dest-gîr-i ehl-i dil `âlî-tebâr
27 Mesned-ârâ-yı vücûd-ı hâs u `âm
Melce`-i ehl-i recâ kâmil-`ayâr
28 Kâr-fermâ-yı zuhûr-ı ma`dilet
Kâm-bahşâ-yı gürûh-ı bürdübâr
29 Hâver-i hurşîd-i tedbîr-i umûr
Dâver-i dâd-âver-i merd-i nizâr
30 Mahrem-i sırr-âşinâ-yı ehl-i hâl
Hâmid-i `acz-âver-i âmurzigâr
31 Hâzin-i gencîne-i hulk-ı hasen
Kâmi`-i bîh-i şakâ-yı rûzgâr
32 Sadr-ı a`zam Mustafâ Pâşâ-yı dîn
Tâc-ı destûrân-ı `âlem nâm-dâr
34
33 Sâkî-i feyz-i `atâ olup bu dem
Neşve-mend oldı sıgâr ile kibâr
34 İrdi âsâyiş vücûd-ı `âleme
Oldı bünyân-ı `adâlet üstüvâr
35 Devr-i `adlinde safâdan herkesüñ
Rûşenâdur dilleri âyîne-vâr
36 Minnet Allâha zamânında anuñ
Emn ile âsûdedür dâr u diyâr
37 Hak hatâdan saklaya tedbîrini
Eyleye re`y-i savâb üzre karâr
38 Hizmet-i dîn ü düvelde dâyimâ
Kâyim olup ide kesb-i iştihâr
39 Rûz [u] şeb vird-i du`âmuz oldurur
Kim ide her dem muvaffak Kirdigâr
40 Hıfz ide lutf u `inâyet eyleye
 Ola tevfîk u hidâyet yâr-ı gâr
41 Her kim eylerse ta`arruz re`yine
Ola pâ-mâl-i semender-rûzgâr
42 Her kim itmezse itâ`at emrine
Ola `âlemde zelîl ü hâksâr
43 Her kim olmazsa mutî`-i devleti
Âhir ide dergehine iftikâr
44 Nice olınmaz du`â-yı `izzeti
Mülküñ emnine vücûdıdur medâr
45 Olmasun mı vasf-ı zât-ı pâki yâ
Kim odur hâlen vekîl-i şehriyâr
46 İn-şâ`a`llâh gars ola nahl-i niyâz
Dâyim ola sahn-ı dilde mîve-dâr
47 İn-şâ`a`llâh tîr-i te`sîr-i du`â
Pâye-gâh-ı `arşı ide reh-güzâr
48 Vasf-ı elkâbı zebân-ı hâmemi
İdicek teşrîf-nâk-i iftihâr
35
49 Oldı pây-endâzı dîbâ fahr ile
Safha üzre kodı rûy-ı i`tizâr
50 Didi kim şimdi benem âfâkda
Tûtî-i midhat-serâ-yı zî-vakâr
51 Nükte-perdâz-ı zebân-ı şâ`irem
Cilve-gâhum levha-i şöhret-şi`âr
52 Câyum âgûş-ı be-nâm-ı ma`rifet
Nâtıkam ma`nî-fürûş-ı nükte-kâr
53 Hâmil-i esrâr-ı ilhâmem bugün
Râkım-ı evsâf-ı pâk-i dür-`ayâr
54 Nevk-i ma`nî-perverümdür Rûmda
 Hôş-kadem bir tîg-i tîz-i âb-dâr
55 Eylemezse kilk-i gayr âsârumı
Tîg-i çûpîn ile bir mi zü`l-figâr
56 Yok hatâ itdüm ne hâkem Hâlikuñ
Kudreti izhârıdur her ne ki var
57 Belki hâküñ zerre-i nâçîziyem
Fazl-ı Hakdur bendesinde müste`âr
58 Dâverâ sadrâ mekârim-perverâ
Ey sütûde-menkabet fahr-i kibâr
59 Böyle mi tezyîn iderdüm vasfuñı
Olmasam âzürde-hâtır dil-figâr
60 Böyle mi tertîb iderdüm medhüñi
Olmasam pâ-mâl-i râh-ı inkisâr
61 Böyle mi ta`rîf iderdüm şânuñı
Olmasam cevr-i kazâdan hâr u zâr
62 Hôd-nümâyî besdür ey Nâmî yeter
Vaktidür eyle du`âyı der-kenâr
63 Nitekim ebnâ-yı mülk-i ma`dilet
Birbiriyle olalar `işret-güzâr
64 Nitekim erbâb-ı şer` u ma`rifet
Olalar biri birinden behre-dâr
36
65 Rûzuñı rûzuñdan efzûn eyleye
Dem-be-dem irişe lutf-ı Kirdigâr
66 Dôstânuñ kâmrân u pür-sürûr
Düşmenânuñ olalar insâf-kâr
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış