SADR-I A`ZAM KÖPRİLİ MEHMED PAŞA[YA]


Esa
5.10.2017
 
SADR-I A`ZAM KÖPRİLİ MEHMED PAŞA[YA] VİRİLÜP İN`ÂMLARI GÖRİLMİŞDÜR
 
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Ahsena`llâh zihî peyk-i sebük-pây-ı sabâ
Haber-i müjde ile oldı yine cilve-nümâ
2 Ne sabâ sâkî-i sahbâ-yı neşât-ı `izzet
 Ne haber neşve-ber-i ehl-i dil-i gam-peymâ
3 Ne sabâ micmere-gerdân-ı saf-ı dîn ü düvel
 Ne haber mâye-dih-i şevk-i nizâm-ı dünyâ
4 Ne sabâ şâhid-i şîrîn-harekât-ı `âlem
 Ne haber zemzeme-i hüsn-i edâ zevk-i vefâ
5 Ne sabâ bedraka-i râh-rev-i istikbâl
Ne haber debdebe-i şâhî-i `adl ü i`tâ
6 Ne sabâ müjde-resân-ı şüref-i mihr-i şerîf
 Ki kudûmıyla müşerref olıcak mîr ü gedâ
7 Kimdür âyâ didiler sadr-nişîn-i a`zam
Didi târîh ile destûr Mehemmed Pâşâ (H.1066/M.1655)
8 Eylemiş Hakk anı hem-nâm-ı Resûl-i sakaleyn
Hem bu dem hikmet ile oldı semiyy-i Dârâ
9 Biri zâhir biri bâtın iki sâhib-dîvân
Biri hurşîd-i hidâyet birisi zıll-i Hudâ
10 Sûret ü ma`nî-i ismine vekîl-i mutlak
Şer` ü kânûna odur şimdi hakîm-i dânâ
41
11 Sanmasunlar yalıñuz oldı müşâr-ı zâhir
Belki evvel idi bâtında ta`ayyün zîrâ
12 Böyle bir âsaf-ı rûşen-dili isterdi zamân
Ki ola herkese hâlince ri`âyet-fermâ
13 Hubb-i meh-pertevi `aks-efgen-i her-hâtır ola
 Re`y-i hikmet-revişi hüsn-i müdârâ-efzâ
14 Hâkim-i ma`dilet-efrûz u ehâlî-perver
Nâzım-ı lü`lü`-i ahkâm-ı kavânîn-ârâ
15 Böyle bir dâvere muhtâc idi halk-ı `âlem
Bile herkes şeref-i hayyiz-i mikdârını tâ
16 Nazar-ı şefkati sâmân-dih-i ser-geşte olup
 Cümle-i mültefeti dehre ide istignâ
17 Hâris-i mülk ü milel hâfız-ı mihr-i dâder
`Ârif-i dâd u sited yâver-i şer`-i yektâ
18 Böyle bir kâm ile müştâk idi erbâb-ı hüner
 Olalar dergehine kadr ile tâ nâsiye-sâ
19 Reşehât-ı kaleminden irişüp feyz-i eser
Kıla dil-mürdeleri lutf-ı himemle ihyâ
20 Zâtile mazhar-ı envâ`-ı ma`ânî vü usûl
Tab`ile genc-i dürer-bâr-ı hakâyık-pîrâ
21 Hamdü li`llâh kademi kıldı müşerref sadrı
 Oldı makbûl-i niyâz-ı `ulemâ vü sulehâ
22 Meşrebi oldugiçün resm-i garazdan hâlî
İtdi ikbâl-i teveccüh aña a`lâ ednâ
23 Olmasa levh-i dili nakş-ı sivâdan sâde
Herkes ikbâl ider miydi hakîkatle aña
24 Hak muvaffak ide tedbîr-i nizâm-ı mülke
Ola tevfîk-i hidâyet aña dâyim hem-pâ
25 Şevk-i gaybîle huzûrına gelüp dem-beste
Ola dil-beste-i dergâhı hemîşe a`dâ
26 İnkisârı tokınup düşmen-i dîn ü câna
 Hurd ide turdugı yerlerde ola nâ-peydâ
 
42
27 Zâtına devletine her kim olursa bed-hâh
Gele hakkından anuñ tîr-i belâ tîg-i kazâ
28 `Adl ü dâd ile muzaffer olup in-şâ`a`llâh
Kesb-i kuvvet ide dâd u dihişinden zu`afâ
29 Hâsılı istedügin buldı kulûb-ı `âlem
Başladı eylemege hâlini herkes imlâ
30 `Arz-ı hâl itsem iki vech ile ben de yeridür
 Gûş idüp vâkıf ola hâl-i perîşânuma tâ
31 Hele evvel ideyin pîş-i zamîr-i lutfa
 Bir niçe beyt ile ahvâl-i dilümden şekvâ
32 Var ola sâl-i çihil bir sanem-i müstesnâ
Aldı benden beni genc-i dili itdi yagmâ
33 Çâr u nâçâr göñülsüz gezerin `âlemde
Bilmezin n`idesimi bî-dil ü bî-tâb-ı kuvâ
34 Mîl-i âteş-keş olur dîdeme seyr it beni dir
 Hem idüp pey-zede-pâ dir baña ber-hîz ü biyâ
35 Dest-i cevrinde giriftâr-ı nizârem o kadar
Ki muhâl oldı mecâl-i ser-i kudret ammâ
36 Nâmî-veş dilde kemâl-i kereminden o bütüñ
 Yine hem-seyr ü hem-âgûş-ı visâlem tenhâ
37 Ebr-i nîsân-kefâ bahr-dilâ dâd-gerâ
Ey sütûde-reviş ü mefhar-i sadr-ı vüzerâ
38 Nice yıl künc-i kanâ`atde mukîm idi hakîr
 Olalı reh-zen-i râh-ı hüner erbâb-ı rişâ
39 Hamdü li`llâh yine ashâb-ı tarîk-i `ilme
Sâ`ik-i şîve-i gaybiyye olur râh-küşâ
40 Bürc-i maksûda irüp kevkebe-i fazl-ı hüner
Şeref-i zâtuñ ile oldı müşerref hâlâ
41 Tab`um olmasa felâket-zede-i devr-i felek
 Böyle mi rişte-keş-i nazm olur idim `acebâ
42 Reşk-i lü`lü` ü güher-zây olur idi hâmem
Nitekim olmış idi midhat-i şâhâna sezâ
43
43 N`ideyin nâtıkamı şermî-i deyn itdi hemec
 Yümn-i vasfuñda hele oldı bu deñlü gûyâ
44 Dergeh-i Vâhib-i âmâle niyâz-ı dil olur
Sebeb-i hüsn-i kabûlüñden irüp feyz-i recâ
45 Dest-gîr ol baña üftâde-i hâk-i râhem
 Tut elüm tuta elüñ kafile-bend-i şüfe`â
46 Dûdmân u halef-i pâk-nijâduñ üzre
Dâ`î-i devletüñe mülhak olam subh u mesâ
47 Ko bu tasdî`-i perîşânı suhan hatm olsun
Devlet ü `ömrine dest-i dil açup eyle du`â
48 Nitekim peyk-i nesîm-i seher olup pûyân
Getüre gülşene lutf-ı eser-i neşv ü nemâ
49 Nitekim müjde haber sâmi`a-gîrâna irüp
Vire âyîne-i hâtırlara şevk ile cilâ
50 Dem-be-dem hâtırına irişe peyk-i ilhâm
Re`y ü tedbîrini hıfz ide hatâdan Mevlâ
51 Dâyimâ müjde haberler idüp anı mesrûr
İki `âlemde ola yâveri hem `avn-i Hudâ
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış