Târîh-i Sâl-ı Cedîd


Esa
13.6.2017
 
 
Târîh-i Sâl-ı Cedîd
 
1. Hakân-ı zaman Hazret-i Hân Ahmed-i devrân
Oldu şeh-i şâhân-ı cihan şimdi bilâ-şek
2. Sultân-ı felek-pâye ki ger bulsa ederdi
İskender onun nakşını tâc-ı ser ü târek
133
3. Gül püser-i iclâli içün micmer olurdu
Sîmin küre-i mâh eger olsa müşebbek
4. Ser-levha-i âfaka emin lafzını yazdı
Âşûb u fiten nâmını şemşîri edüp hak
5. Bâtıl görünür ehl-i basîret nazarında
Bed-hâhının endîşesi çün mezheb-i Mazdek
6. Tebrîkine Sa‘dî nice manzûme yapardı
Derbanlığını bulsa Ebû-bekr-i Atabek
7. Ahbâr nakil etse idi râya berehmen
Bahşeyler idi müjdesine bir nice bin lek
8. Dergâhına Dârâ olamaz çâker-i kemter
Pîşinde Ferîdun olamaz bende-i kûçek
9. Hak üzre yürür tab‘-ı hümâyûnu hemîşe
Te'yîd-i Hudâdır işi ne hîle vü ne dek
10. Fart-ı azametle görüp ikbâl ü celâlin
Pür-zahm-ı haseddir ten-i şâhandaki her rek
11. Etvârı pesendîde vü erkânı güzîde
Hem kâmil ü ferzâne vü hem âkil ü zîrek
12. Bünyâd edicek dest-i kader devlet-i kasrın
İkbâl ile iclâlden etmiş gil ü âhek
13. Menşûr-ı celâlin yazıcak kilk-i utârid
Bircîse sunup dedi ki tuğrâsını sen çek
14. Taht üzre cülûs eyleyeli fikrini bir dem
Tanzîm-i umûr eylemeden etmedi münfek
15. Bir dahı Acem tahtına etmezdi tenezzül
Cârûb-keş olsaydı eger bâbına Bâbek
16. Behrâmı biçer dest-i celâlindeki şemşîr
Sîmurgı kapar dest-i celâlindeki nâvek
17. Bir bendesin ıtbâ‘ edemez hâsıl-ı Keşmîr
Bir cündüne tîmâr olamaz milket-i Özbek
134
18. İsterse eder âlemi tedbîr ile teshîr
Bî-tîğ-i giran-satvet ü bî-tîr-i belâ-rek
19. Ol şâh-ı cihânın eser-i fazl u kemâli
Bu nüktenin îrâdı ile zâhir olur pek
20. Kim oldu hezâr u sad u çil sâl-i cihan çün
Şâ‘irler ararken ona târîh yek-â-yek
21. Buldu o şehin hâmesi bir beyt-i hümâyûn
Bir dürre müşâbih ki sadef içre ola tek
22. Bir gevher-i şeffâf ki âlemde nazîrin
Görmüş var ise dahı katı nâdir ü seyrek
23. Hakkâ ki zihî beyt-i giran-kadr-i cihan-gîr
Bin beyt ile mümkin olamaz vasfını etmek
24. Evsâfını dil her ne kadar eylese şâyân
Medhinde kalem her ne kadar söylese gerçek
25. Bir pâdişehin hâmesine olmadı meskûk
Vâdî-i sühanda bu bihin menhec ü meslek
26. Şâyeste ki âvîze ola târem-i çarha
İclâl ile ol beyt-i şerîf-i müteberrek
27. Teng olmağ ile kâfiyesi semt-i du‘âyâ
Nâ-çâr kalem atf-ı inân eyledi tîzcek
28. Ömrün o şehin ede o târîhe muvâfık
İclâl ile Allahu Te‘âlâ ve Tebârek
29. Gerdun ki ona rehn kodı izz ü celâli
Ol rehne dem-i haşre degin olmaya fek
30. İşte budur ol beyt ki âvâz-ı bülendin
Ey gurre sipihr üzre işit sen de kulak çek
31. Târîhi çıkup Ahmed-i Sâlis kaleminden
Hân Ahmede bu sâl-ı cedîd oldu mübârek [1143-3:1140]
 
Prof.Dr. Muhsin Macit, NEDÎM DİVÂNI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3371
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış