Târîh-i Tekye-i Gülşenî Der-Edirne


Esa
13.6.2017
Târîh-i Tekye-i Gülşenî Der-Edirne
 
1. Zihî kâşâne-i nev-mehbıt-ı esrâr-ı rûhânî
Verir sâhib-dilân-ı aşka feyz-i kasr-ı irfânı
2. Hoşâ ferhunde cây-ı feyz-bahşâ-yı dil-i âşık
Derûnunda olur tahsîl-i isti‘dâd-ı Rabbânî
3. Gıdâ-yı rûh ederler bunda bûy-ı gonca-i zikri
Cenâb-ı Gülşenînin andelîbân-ı gülistânı
4. Derûn-ı ehl-i şevki rûşen eyler Hazret-i Pîrin
Tecelli etmede zikr-i celîden sırr-ı pinhânı
5. Çerâğ-ı kurb-ı akdes şem‘-i fânûs-ı hayâl olmaz
Müberrâdır riyâdan ehl-i tevhîdin dil ü cânı
6. Recâ-yi feyz ile ben de Nedîmâ intisâb etdim
Görünce mecma‘-ı ehl-i ma‘ârif çün bu eyvânı
7. Sudûr etdi lisân-ı mürşîd-i ilhâmdan târîh
Bu cây-ı pâkde kırklar makâmı buldu unvânı [

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış