Târîh-i Velâdet-i Şehzâde Abdü'l-hamîd Hân


Esa
13.6.2017
 
 
Târîh-i Velâdet-i Şehzâde Abdü'l-hamîd Hân
 
1. Şehenşâh-ı mülk-i Arab hakân-ı iklîm-i Acem
Kim bende-i dergâhıdır Kisrî vü Hârûn-ı Reşîd
2. Her semte kim azm eyleye âlem meserretle dolar
Bir gurre olmuş rahşının alnında gûyâ subh-ı ıyd
3. Sultân Ahmed Han kim dâ'im rikâbında yürür
Bir yana ferr-i saltanat bir yana da baht-ı sa‘îd
4. Bu sâl-ı ferruh-fâlde hurşîd-i zîbâ-peykerin
Burc-ı hamelde yümn ile ruhsârı oldukda bedîd
5. Sülbünden ol şâhenşehin izz ü celâl ü mecd ile
Geldi cihâna nâ-gehan bir âftâb-ı nev-resîd
6. Fasl-ı bahâr-âsâ gelüp nâ-geh meşâm-ı âlemi
Kıldı mu‘attar ser-be-ser ol gonca-i bâğ-ı ümîd
7. Nevrûz nevrûz olalı böyle sa‘âdet görmedi
Onunla hiç şimden girü bahsedemez eyyâm-ı ıyd
8. Şehzâdeden evvel meger kılmış te'eddüb gelmege
Bu sâl oldu lâlenin te'hîrinin sırrı bedîd
9. Ammâ ki şimden sonra hep feyz u neşât u şevk ile
Tebrîk içün gelmekdedir hil‘at giyüp surh u sefîd
10. Hiç bakmadan takvîme ben hükm eyledim ki bu sene
Olur sa‘âdet nev-be-nev şâdî cedîd-ender-cedîd
11. Avn-i Cenâb-ı Hak ile düşmen olur hâr u zelîl
Feth ile şehenşâhımız mesrûr ede Rabb-i mecîd
12. Bu mısra‘a târîhini derc eyleyüp dedi Nedîm
Dünyâyı pür-nûr eyledi şehzâde-i Abdü'l-hamîd [1137]
 
Prof.Dr. Muhsin Macit, NEDÎM DİVÂNI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3371
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış