TAHMÎS


Esa
11.4.2016
 
TAHMÎS ( 1)
 
Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilâtün/ Fâ‘ilüN
 
Dîde-i ‘ibretle insânı melek-sîmâ gözet
Ahsen-i takvîmi lutf u halka mücellâ gözet
Âyet-i hüsne nazar kıl nakş-ı kerrem-nâ gözet
Kendü mikdârından ey dil herkesi a‘lâ gözet
Zerreyi mihr-i münevver katreyi deryâ gözet
 
Fakr ile fahr eylemişdür çün ki ol hayrü’l-beşer
Gâfil olma şekli ma‘mûr olmayandan kıl hazer
Gizlidür vîrânelerde nice genc-i pür-güher
‘Âkıliseñ kimseye itme hakâretle nazar
Sırçayı gevher bil ey dil serçeyi ‘ankâ gözet
 
İtmezem Ferhâd-ı ‘ışkı nâ-müselmân añlayup
Kays-ı mecnûnı yabana atma nâ-dân añlayup
Hızmet eyle gördügüñ dervîşe sultân añlayup
Merdiseñ merdâne bak mûra Süleymân añlayup
‘Ârifiseñ her gedâ-yı bî-kesi Dârâ gözet
 
Şâh-ı ‘âlemsin iderseñ tahtgâhuñ hâk-i dil
Hârile hem-sâyelikden ‘izzete irişdi gül
Pây-mâlem olmâgile hürmet bulupdur câm-ı mül
Meskenüñ sa‘y ile kûyı meskenet kıl ey göñül
Mertebeñ eflâkden biñ mertebe bâlâ gözet
 
 
Dr. Yaşar AYDEMİR, BEHİŞTÎ DÎVÂNI, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10597
 
Behişti  Ramazan
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış