Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Tazmîn-i Beyt-i Râsih Der-Medh-i Sadr-ı a‘zam Dâmâd Ali Pâşâ

 
 
 
 
Tazmîn-i Beyt-i Râsih Der-Medh-i Sadr-ı a‘zam Dâmâd Ali Pâşâ
 
1. Âlemin gördüm ki ebr-i feyz-i bârân üstüne
Şevk müstevlî tamâm eczâ-yı ekvân üstüne
2. Mihr-i devlet baht-ı erbâb-ı dile âyînedir
Perde-keş subh-ı vatan şâm-ı garîbân üstüne
28
3. Zîr-i ran fersân-ı nazma tevsen-i tünd-i felek
Sâyeban perr-i hümâ erbâb-ı irfân üstüne
4. Şimdi sahbâ-hâne-i irfandadır rûh-ı neşât
Can verir muğ-beççeler telkîn-ı îmân üstüne
5. Nazm-ı rengindir gül-i rûy-ı sebed bu meclise
Şimdi dîvanlar müreccahdır gülistân üstüne
6. Can-fezâ geldi çü bûy-ı pîrehen hâtırlara
Uğramış var ise râh-ı şevk Ken‘ân üstüne
7. Germ edüp yek-rengî-i ülfet gül ü pervâneyi
Âşiyân-sâz oldu bülbüller şema‘dân üstüne
8. Sîr-i meh-tâbiz fürûğ-ı bahtdan bî-hûde mihr
Etmesin tahmîl-i minnet mâh-ı tâbân üstüne
9. Âsman nüh tûy bir çarhî siper der-pîş eder
Şeyh seng-endâz-ı ta‘n oldukça rindân üstüne
10. Sûk-ı isti‘dâda şehr-âyîn edüp yârân-ı nazm
Etdiler gül-rîzler âvîze dükkân üstüne
11. Her biri bir şeb-çerâğ-ı ârzûdan muktebes
Her biri pervâne bir şem‘-i fürûzân üstüne
12. Hâsılı seyr ederek bu hırmen-i feyzi yine
Sabr bâr oldu dil-i âşüfte-sâmân üstüne
13. Ben dahı bir bezm-i nûş-â-nûş tertîb eyleyüp
Harf atardım sâkî-i meh-rû-yı fettân üstüne
14. Şevk ile tarf-ı külâh eşkeste vü hâtır-dürüst
Dîdeler hayran hat-ı câm-ı dırahşân üstüne
15. Elde mey divân-ı Câmî vü Neşâtî der-miyân
Beyt okurken şîve-i nâhid-i şahşân üstüne
16. Râsihin bu matla‘ın tazmîn edüp sâkî-i kilk
Nukl sundu çekdiğim sahbâ-yı irfân üstüne
17. Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneme peykan peykân üstüne
29
18. Nergis-i gül-gûn beyâzın sanma surh etmiş remed
Gamze-i zâlim yine kan eylemiş kan üstüne
19. Tîğ-i âteş-renge arz etmiş dil-i mecrûhunu
Müjdeler ey can-be-kef nâr indi kurbân üstüne
20. Sünbülistân-ı hatın fikriyle her şeb tâ seher
Göz döner bin kerre bir hâb-ı perîşân üstüne
21. Kişver-i hüsne aceb âşûblar düşmüş yine
Çekmiş ebrû hançer ol ber-geşte müjgân üstüne
22. Halvet-i sâfî-zamîran hâne-i âyînedir
Sıklet olmaz gelse de mihman mihmân üstüne
23. Tarf-ı hatda turresi bir ukde peydâ eylemiş
Gûyiyâ sah çekmiş âsaf pençe-fermân üstüne
24. Âsaf-ı İskender-âyîn ü hakîm-i hurde-bîn
Fâ'ik olmuş zâtı Hâkânî vü hâkan üstüne
25. Sadr-ı mülk-ârâ Ali Pâşâ-yı rûşen-re'y kim
Şem‘inin pervâne-veş hurşîd lerzân üstüne
26. Şekl-i pervin sanma tevkî‘in yazar bircis-i çarh
Lâcüverd-endûde bir levh-i zer-efşân üstüne
27. Çehresinden rengi pervâz eylemiş sanman şafak
Heybet ü iclâli düşmüş mihr-i rahşân üstüne
28. Kevkeb-i âlisin idrâk edemez erbâb-ı fen
Etseler vaz‘-ı rasad tâ çarh-ı hâmân üstüne
29. Ol sipeh-sâlâr-ı Kisrî-şan ki istiksâr eder
Bir sipâhî bendesin taht-ı Sipâhân üstüne
30. Lerze düşmüş savlet-i kûh-ı vekârından tamâm
Arz-ı Nişâbûr-veş iklîm-i İrân üstüne
31. Hâk-i pâyinden varup bâd-ı sabâ tarh eylemiş
Sürmesinden gerd-i kesâd-âsâ Sıfâhân üstüne
32. Kûr eder der-ceng-i evvel dîdesin gerd-i haşem
At salsa hışm ile Sâm u Nerîmân üstüne
30
33. Hiç selâmet yakasın görsün mü düşmen kim kodı
Kahrı bin ser-pençe her târ-ı girîbân üstüne
34. Nîzesin tîr-i sebük-pervâza eyler pîş-rev
Rezmde gelse o rahş-ı berk-cevlân üstüne
35. Düşmeni hayretle hem-çün rubeh-i tasvîr eder
Şîr-veş geldikçe ol kûh-ı hırâmân üstüne
36. Rû-nümâ çîn-i cebîninden bile sîmâ-yı lutf
Hüsn-i diger bahş eder mevc âb-ı hayvân üstüne
37. Gül-nihâl-âsâ mutarrâ berkler peydâ eder
Assalar ta‘vîz-i lutfun nahl-i mercân üstüne
38. Âsafâ deryâ-kefâ sammah-ı Hâtem-masrafâ
Mübtenîdir tıynetin ifzâl u ihsân üstüne
39. Pây-müzd olmaz berîd-i müjde-i eltâfına
Katsalar mahsûl-i bahri hâsıl-ı kân üstüne
40. Şeyh u şâbı eylemiş fermânına zîr-i nigîn
Zâtını ta‘yîn eden kürsî-i dîvân üstüne
41. Devr-i ikbâlinde yokdur hiç harâb olmuş meger
Mey-güsârânın süre gâhî kadeh-rân üstüne
42. Pür eser nîsân-ı lutfun şöyle kim dür-pûş olur
Çeşm-i âşık nem-çekân oldukça dâmân üstüne
43. Şu‘le-i idrâk kim tab‘ın güher-bâr etmede
Gûyiyâ berk-i cehandır ebr-i nîsân üstüne
44. Tab‘-ı gevher-bâra vermiş rağbetin feyz-i sühan
Mihrdir kim pertevin salmış Bedahşân üstüne
45. Devletinde böyle bir şemşîr-peyker nazm ile
Şerha çekdim sîne-i gül-berk-i handân üstüne
46. Ma‘nî-i rengîne her bir beyti gûyâ selsebil
Cesr her mısra‘ı âb-ı la'l-i rümmân üstüne
47. Gerçi teng oldu zemînin sen de ammâ kim Nedîm
Çarhı teng etdin ser-i hussâd-ı yârân üstüne
31
48. La‘l ü mürvârîd-i da‘vâtı nisâr et ba‘d-ezîn
Nev-arûs-ı tâli‘-i düstûr-ı zî-şân üstüne
49. Tâ ki cedveller çeke hatt-ı şuâ‘-ı mihrden
Münşi-i kudret bu nüh tûmâr-ı imkân üstüne
50. Mısrâ‘-ı ber-ceste-i ikbâl ola ser-levhası
Ma‘delet bâbında dâ'im tâk-ı eyvân üstüne
 
 
 
Prof.Dr. Muhsin Macit, NEDÎM DİVÂNI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3371

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...