Tercî’-i Bend


Esa
5.4.2016
 
 
Tercî’-i Bend
 [Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün]
  1. Bend
Zihî İlâh-ı kadîm ü celîl celle celâl
 Ki aña şübhe mi var yok ebed şebîh ü misâl
 Odur o Hayy-ı ebed kim anuñ ebed zâtı
 Hakîkat-ile bilinmez bilinmek emr-i muhâl
 Güneşde zerresi birle deñizde katresinüñ
 ‘Ukûli hikmeti der ki anuñ ider bî-hâl
 Kemâl-i za’f-ıla insânda pes ne kudret ola
 Kemâl-i kudreti vasfında anuñ ide makâl
 Kemâl-i kudreti bulmaz anuñ ebed noksân
 Celâl-i ‘izzeti olmaz ebed karîn-i zevâl
 Kemâl-i sun’ına yok hîç had-ile pâyân
 Kemâl-i sun’ı ile kâyinât mâl-â-mâl
 Kemâl-i ‘izzi mukarrer ezelden âhire tâ
 Celâl-i câhına gelmez ebed tagayyür-i hâl
 Kişi bu hâle göre niçün itmeye cândan
 Hemîşe zikrin anuñ fi’l-gaduvvi ve’l-âsâl
 Pes imdi lâyıkı ‘abdüñ budur ki ma’bûduñ
 Müdâvemet ide zikrine itmeye ihmâl
 Sa’âdet aña ki soñ dem müyesser ide İlâh
 Dilinde ola revân lâ ilâhe illallâh
 
 -II-
 
Şu demde bir kişi kim ide hamd-i Hakk-ı mübîn
 Gerek salât-ıla yâd olına resûl-i emîn
 Hemîşe Hakk-ı Mübîne hezâr şükr-ile hamd
 Dahı resûl-i emîne salât ola her hîn
 Dahı hem âline ashâbına anuñ cümle
 Salât ola kim olardur rehîn-i râh-ı dîn
 Odur ne şübhe aña Hak resûl kim oldur
 Günehlü ümmetinüñ şol şefî’i yevmü’d-dîn
 Habîb-i Hakdur o server ki halk idübdür Hak
 Bu kâyinâtı hep anuñ mahabbetine hemîn
 Sa’âdet-ile delîl-i hidâyet oldur ol
 Ne şübhe gün gibi rûşen odur o nûr-ı yakîn
 Fezâyiline nihâyet mi vardur anuñ kim
 Kemâl-i lutfına Hakkuñ odur tamâm karîn
 Sa’âdet aña ki;ide aña iktidâ tâ kim
 Hidâyete ola ol iktidâ hoş aña rehîn
 Hemîşe isteyelüm anı biz ki hatm olavuz
 Hudâya hamd u resûle salât-ıla âmîn
 Sa’âdet aña ki soñ dem müyesser ide İlâh
 Dilinde ola revân lâ ilâhe illallâh
….
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış