Terci’-i Bend 2

 
Terci’-i Bend 2
 [Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün]
 · · − − / · · − − / · · − − / · · − -I-
 
 Kâr idinmek kişi dâyim cihet-i dünyâyı
 Añmamak añlamamakdur taraf-ı ‘ukbâyı
 Fikr-i ‘ukbâyı koyub tâlib-i dünyâ olmak
 El-’ıyâz andan unutmakdurur ol Mevlâyı
 Vây aña kim ‘ameli olmaya Mevlâya yarar
 Kâr-ı dünyâ ola her lahzada fikr ü râyı
 Yile yil gibi hevâ vü hevese her dem o kim
 Gam olur hâsılı turmaz anuñ âh u vâyı
 Baş agırdur kuru gavgâ-yıla hükm ıssı olan
 Başına satun alur göz göre bir gavgâyı
 Virile câhile bir câh-ile çün bir ‘izzet
 ‘İzzet-i câhı gurûr-ıyla yıkar her câyı
 Ne belâdur göresin mertebe-yi a’lâda
 Bir mürüvvetden ebed behresi yok ednâyı
 Göz karardub düşesin vartalara mansıb içün
 Ne belâ kimseye Hak virmesün ol sevdâyı
 Mâ-hasal devlet-i dünyâ hatar-ı mahzdurur
 ‘Âkil olan ebedî itmez ol istid’âyı
 Devlet anuñ hevesi koya kanâ’atde ola
 Cümleden ‘uzlet idüb künc-i ferâgatde ola
 -II-
 Pür-durur gussa vü gam birle bu fânî ‘âlem
 Pes çeker gussa vü gam bunda be-her hâl âdem
59
 ‘Âkil olan dün ü gün âhireti hâlin añar
 Gâfil olmaz o cihetden çeker ol gussa vü gam
 Ol ki izân edene ‘âlem-i fânî hâlin
 Ol ne yüzden olur ol hâl-ile şâd u hurrem
 Kan olur kanda-yısa derd-ile bagrı derdâ
 ‘İzz-i dünyâ talebinde ola ol kim her dem
 Çeker envâ’î elem tâlib-i dünyâ olan âh
 Bilmez anı ki ebed olmaz ölüm gibi elem
 Ölümin añmaz ebed devlet-i dünyâda olan
 Dimez anı o ki âhir ne ölüm birle ölem
 Niçeler hayl u haşem birle ider haylî gurûr
 Hışm-ı Hakka sanasın mâni’ olur hayl u haşem
 Geliser âhiri ‘ukbâya göç itmek katı güc
 Hubb-ı dünyâ ola kalbinde anuñ kim muhkem
 ‘Ârif oldur ide igmâz u sükût üzre sükûn
 Ola bir vech-ile a’mâ vü asamm u ebkem
 Devlet anuñ hevesi koya kanâ’atde ola
 Cümleden ‘uzlet idüb künc-i ferâgatde ola
 -III-
 Mekr-i dünyâdan ider ‘âkil ola ol ki hazer
 Çokdurur çünki bu dünyâda bulur cây-ı hatar
 Hatar-ı mahzdurur devlet-i dünyâ kişiye
 Virür anuñla gurûr aña garûr âh ekser
 Nâsı hannâs gurûrıyla ider Hakdan dûr
 Ekser ol hâl-ile şer işlere yilter yekser
 Vây aña kim kara saçı agarınca turmaz
 Hayrı kor şerre yiler nefse uyub şâm u seher
İdinür kendüye elbette mürîdânı merîd
 El-’ıyâz andan ola anda ki bir şûr-ıla şer
 Zî-sa’âdet aña kim virmeye dünyâya göñül
 Âhiret hâlin añub ‘âkıbete ide nazar
 Devlet anuñ ola teslîm ü rızâda dâyim
 Ne kadar kim gele kendüye kazâ-yile kader
 ‘Âkıbet mevt gelüb itmeyicek vaktini fevt
 Kişi beş vaktini yâ bes ne deyü fevt eyler
 Nedurur devlet-i dünyâ ki soñı göz göre let
 Her kesi lâ-büd o let birle soñında letler
 Devlet anuñ hevesi koya kanâ’atde ola
 Cümleden ‘uzlet idüb künc-i ferâgatde ola
 -IV-
 Aranur olsa cihân milketi ferdâ ferdâ
 Az kimesne bulınur kim ide fikr-i ferdâ
 Kimi görseñ heves-i ‘izzet ü câh-ıla yiler
 Ki bakasañ dün ü gün tâlib-i mülk-i dünyâ
 Hırs-ı dünyâ-yile hod şimdiki a’yân içre
 Kalmamışdur ebedî kimsede âsâr-ı vefâ
60
 Fikr-i dünyâda olub mâyil-i mâl olmagla
 Fukarâya ebedî bakmaz olubdur umerâ
 ‘Ulemâ mansıb-ı dünyâ hevesinde ekser
 Andan artuk degül eksükleri fikr-i ‘ukbâ
 Zâhiri şeyhlerüñ gerçi [ki] hak üzre velî
 Bâtını ekserinüñ bâtıl u pür-kibr ü riyâ
 Ol ki bir maslahat üzre [ola] yâ bir cüz’î
 Ehl-i hükm ola olur işi gerçi halka ezâ
 Böylemuhtell olıcak hâl-i havâss-ı a’yân
 Hâli-i eşhâs-ı ‘avâmuñ bu tarîk üzre n’ola
 Hırs-ı dünyâ-yiledür mâ-hasal ekser halkuñ
 Birbiriyle götüri eyledügi ceng ü vegâ
 Devlet anuñ hevesi koya kanâ’atde ola
 Cümleden ‘uzlet idüb künc-i ferâgatde ola
 -V-
 Ol ki kâr idene her gâh bu dünyâ cihetin
 Âhirin sanmaz ebed añmaz olur âhiretin
 Âhiret fikrin iden tâlib-i dünyâ olmaz
 ‘Âkil olan gözedir pes her işüñ ‘âkıbetin
 Hakkı koyub yürimez bâtıla hakkâ hergiz
 Hazret-i Rabb-i Gafûruñ dileyen magfiretin
 Nazmiyâ kalmadı ‘âlemde meger kim şefkat
 Kimsenün göremezüz lutf-ıla bir merhametin
Şimdi evvelki gibi yokdur o sâhib-devlet
 Ki göre hayr içün üftâdelerüñ maslahatın
 Rahm kılmazlar ebed şimdiki devletlüler âh
 Bir fakîrüñ göricek zillet-ile meskenetin
 Dostları dahı ki bir dostları olsa fakîr
 Hîç göstermez olubdur aña şefkat sıfatuñ
 Ehl-i fazl olsa dahı şimdiki erbâb-ı düvel
 Buçuga almaz ebed bir kişinüñ ma’rifetin
 Mâ-hasal ‘izzet-ile devlet-i sermed bilsün
 Kişi bu bir iki gün sıhhat-ile ‘âfiyetin
 Devlet anuñ hevesi koya kanâ’atde ola
 Cümlede ‘uzlet idüb künc-i ferâgatde ola
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...