Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

TERKÎB-İ BEND Emîr Süleymân İçin

 
 
TERKÎB-İ BEND Emîr Süleymân İçin
1
Şâd ol göñül ki girü alâ-ragm-ı rûzigâr (tk I/1)
Mansûr oldı râyet-i sultân-ı kâm-kâr
Dârâ-yı mülk ü baht u Ferîdûn-ı tâc u taht (tk I/1)
Sâlâr-ı ins ü cinn ü Süleymân-ı rûzigâr
Kutb-ı medâr-ı millet ü şâh-ı felek-penâh (tk I/1)
Mihr-i sipihr-i devlet ü şîr-i adû-şikâr
Çimşîd-i çetr-güster ü Behrâm-ı saf-şiken (tk I/1)
Hûrşiœ-i ñur-ı mevhibet ü zıll-ı Kirdigâr
Sultân-ı bahr-ı tab u şehin-şâh-ı kân-yesâr (tk I/1)
Ki_itdi âferîn vücûdına Cân-âferîœ-i kâr
Bî-revnak-ıdı andan ırak kâr u bâr-ı mülk (tk I/1)
Uş makdeminde oldı girü hûb çün nigâr c
Âlemde zulmet-i zulm uş girü nihân (tk I/1)
Olalı adliñüñ güneşi subh-ı âşikâr
Zikri-durur göñüllere hem feth ü hem fütûh (tk I/1)
Şöyle ki şükr-i medhidür ârâm u revh-i rûh
2
Gitdi_ol ki cevrden günümüz tîre-reng-idi (tk I/2)
Âyînesi hayâtumuzuñ tolu jeg-idi
Teng-idi göñlümüz nitekim gonca gussadan (tk I/2)
Yaşı ki_akar-ıdı gözümüñ lâle-reng-idi
Minnet Haka ki dutdı adem yolın ol zemân (tk I/2)
Kim bizüm-ile mihr ü sipihr işi ceng-idi
Ol havf gitdi kim kader-endâz-ı kavs-i çarh (tk I/2)
Sehm-ile bize atdugı tîr-i haœeng-idi
Çünkim kaderlemişdi kazâ ohını felek (tk I/2)
Bî-vüsat-i kazâ bize yiryüzi teng-idi
Sınmış-ıdı göñüllerümüz şîşesi ki çarh (tkI/2)
Atdugı âb-gîneye peyveste seng-idi
Şâœîlıg-ıla ney bigi hoş-demdür ol göñül (tk I/2)
Kim gam keş-â-keşinde sanayduñ ki çeng-idi
198
Minnet Haka baht-ıla tahtına geldi şâh (tk I/2)
Başına kodı lâle bigi lalden külâh
3
Lutfuñ revâyihi dil ü câna eser kılur (tk I/3)
Şöyle ki goncada dem-i bâd-ı seher kılur
Şîr-âb ü sebz-sebze bigi oldı kılıcuñ (tk I/3)
Kim yüregini düşmeninüñ âb-hWâr kılur
Nergis kenîzek oldı serâ-perdeñe meger (tk I/3)
Kim mihr terbiyet-ile_anı tâc-ver kılur
Her subh gün kapuñda yüzini yire sürer (tk I/3)
Ki_atun tozın kevakibe kuhl-ı basar kılur
Destân-ı Zâl u Sâm nedür kim şecâatüñ (tk I/3)
Bunı fisâne_ider anı yalan semer kılur
Sini cemâl-i âyînesini düzetdi Hak (tk I/3)
Lâ-büd inâyeti-y-le saña hoş-nazar kılur
Bende rızâ yog-ıdı ki senden cüœâ düşem (tk I/3)
Nâ-çâr ol işe ki kazâ vü kader kılur
Cânından ayru düşmege ten vire mi rızâ (tk I/3)
Ola mı ihtiyârı-la mâhî sudan cüœâ
4
Olmaya mâh u mihrde bu câh u bu celâl (tk I/4)
Hem encüm ü sipihrde bu izz ü bu makal
Lutfuñ şemâyili-y-le müferrih olur cenüb (tkI/4)
Hulkuñ revâyıhı-y-la mürevvih olur şemâl
Tâ Hâtim-ile Cevne kerem ehli her ki var (tkI/4)
Senden gerek taallüm ide bahşîş ü nevâl
Der-hâl mahv olur u irişür icâbete (tkI/4) c
Afvuñla her günâh u atâñ-ıla her süvâl
Ger âfitâba fahr ider-ise olur revâ (tkI/4)
Naline beñzedügi-y-içün atuñuñ hilâl
Hasmûn rebâb bigi iñilerse ne aceb (tkI/4)
Kim çeng bigi kahruñ aña virdi gûşmâl
Her kim hayâl ide ki bula saña nazîr (tkI/4)
Düşde dahı muhâl ola saña bu hayâl
Saña misâl yazmadı bir nakş lem-yezel (tk I/4)
Baş cân bigi kimesne bulamaz sanâ bedel
5
Buldı şehâ duân-ıla ervâh intiaş (tk I/5)
Şol resme kim senâñ-ıla eşbâh intikâş
Amâr kâtibi kazıyup yuydı hasmuñuñ (tk I/5)
Levh-i hayâtdan adını dutup kalem-tirâş
Gül bigi tâ urınmag-ıçun başa düşmenüñ (tk I/5)
Yildi virince lâle bigi yile tâc u baş
Gerçi ki gonca bigi dürüşdi ki baş ola (tk I/5)
Baş olmadı vü lâle bigi çıhdı_içinde baş
199
Teb-lerze saldı güneşe rumhuñ mahâfeti (tk I/5)
Aña alâmet uş yerekân-ıla irtiâş
Ne râz ola felekde ki bilmeseydin anı (tk I/5)
Esrâr-ı gayb göñlüñe çün gün bigi_oldı fâş
Mazûrdur eger saña öykündi-se adû (tk I/5)
N’ola eger diye hezeyân sâhib-i firâş
Şükrüñ ne dilde ki_idi-le tolar dehân şeker (tk I/5)
Zikrüñ ne vakt ki eydile döker zübân güher
6
İy menba-ı saâdet ü iy matla-ı kerem (tk I/6)
V’iy masna-i maarif ü iy meşra-ı niam
Düşmen huzûrı itdi zuhûruñ senüñ nihân (tk I/6)
Çün nûr irişe mahv olur sâye-i zılem
Kulluguña rükûu sücûd ide hâk ü çarh (tk I/6)
Bu ser-figende düşdi vü oldı püşt-ham c
Adlüñ hümâyi sâye salalı memâlike (tk I/6) c
Ankâ bigi_oldı Kâf-ı ademde nihân-sitem
Her kim penâh ide kapuñı olmaya tebâh (tk I/6)
Lutfuna_emel dutana cihânda_irmeye elem
Hulkuñ şemâmesi-y-le revân-bahş olur şemâl (tk I/6)
Kimde_ola bu şemâyil ü lutf-ıla şiyem
Mansûr eylesün alemüñi cihânda Hak (tk I/6)
Ki_adûn sehâ vü ilm-ile âlemdedür alem
Saña gerek duâ vü senâ her sabâh u şâm (tk I/6)
Kim sıyt-ı adlüñüñ toludur milk-i Mısr u Şâm
7
İtdi şehâ cenâbuñı Hakk âleme me’âb (tk I/7)
Kim emm-ile emân toludur bu yüce cenâb
Sîr-âb olam diyü kılıcuña düşer senüñ (tk I/7)
Hasmuñ ki her şerâb olupdur aña serâb
Hasmuñ ki bûmdur yiri oldı harâbeler (tk I/7)
Uysa hümây dahı yiri anuñ ola harâb
İhlâs-ıla_Ahmedî saña ider duâ ki Hak (tk I/7)
İtsün salâh-ı âlem-içün anı müstecâb
Niçe ki beñzedile ekârib ekaribe (tk I/7)
Olsun rikâb-ı hasm kılıcuñuzu kırâb
Peykânı ohuñuñ ki deler kûh-ı âheni (tk I/7)
Salsun hasûd cânına sindük bigi_ıztırâb
Her iş ki dutasın aña yol bulmasun hatâ (tk I/7)
Her rây ü fikr ki_idesin olsun kamu savâb
Niçe ki döne çarh u ide seyr mâh u mihr (tk I/7)
İtsün saña Hak emr-ile gerdân sipihir ü mihr
 
 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0

Şairin Diğer Şiirleri


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...