Teşrîf-i Sadr-ı âlî İbrahîm Pâşâ Be-Serây-ı Mustafâ Pâşâ Be-Şeb-i Helvâ


Esa
13.6.2017
Teşrîf-i Sadr-ı âlî İbrahîm Pâşâ Be-Serây-ı Mustafâ Pâşâ Be-Şeb-i
Helvâ
1. Hamdülillah yine ikbâl ile düstûr-ı güzîn
Geldi bu meclise mânend-i meh-i ferverdîn
2. Makdem-i meymenet-âmizi şitâ faslında
Nev-bahâran gibi bu sâhayı kıldı tezyîn
3. Geldi bir debdebe vü haşmet ü unvân ile kim
Kıldı bircis-i felek yolda durup sad tahsîn
4. Bezm-i âlisi içün kurta-i meh rûy-nümâ
105
Müjde-i makdemine ıkd-ı süreyyâ pîşîn
5. Sadr-ı pür-kevkebe kim bağçe-i lutfunda
Pençe-i mihr gibi ser-zede tohm-ı zerrîn
6. Perveriş bulmağ içün çarh-ı şafak lâlesini
Bağına dikmeği çokdan beri eyler tahmîn
7. Lâleyi bir iki gün anmayalım şimdi hele
Kâmlar sohbet-i helvâ ile olsun şîrîn
8. Hâk-i iclâl-i veliyyü'n-ni‘ama yüz sürelim
Bir iki beyt ile çün girdi ele böyle zemîn
9. Habbezâ meclis-i pür-feyz ki hüddâmından
Cem ü Kâvûs gerek öğrene resm ü âyîn
10. Habbezâ bezm-i safâ-bahş ki lâyık kılsa
Baykara saff-ı ni‘alinde onun vaz‘-ı cebîn
11. Tâ ki her sâlda sad meymenet ü devlet ile
Ede kânûnu felek pey-rev-i mâh-ı teşrîn
12. Kande azm eyler ise sadr-ı cihandârın ola
Pey-revi yümn ü şeref hem-rehi izz ü temkîn
13. Baht pâyende felek bende vü tevfîk refîk
Kevkeb-i tâli‘i mes‘ûd u sa‘âdâta karîn
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış