Tevhîd-i Bârî ‘Azze İsmuhu


Esa
5.4.2016
 
 
Tevhîd-i Bârî ‘Azze İsmuhu
 
[Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün]
1 Ferah fezâ-yı revân Lâ ilâhe illallâh
 Terah-zedâ-yı cenân Lâ ilâhe illallâh
 Enâm-nâme-i lutf u kerem-nümâ birle
 Beşîr-i hûr u cinân Lâ ilâhe illallâh
 Delîl-i râh-ı hidâyet sirâc-ı şer’-i mübîn
 Meded-resân-ı cihân Lâ ilâhe illallâh
 Pür itdi rahmetuh hej-deh hezâr ‘âlemi çün
 Pür oldı kevn ü mekân Lâ ilâhe illallâh
Ezel ki genc-i nihân-idi zât-ı hayy-ı kadîm
 O genci kıldı ‘ayân Lâ ilâhe illallâh
 Getürse şübhe dil-i nâsa yol bulub hannâs
 Komaz yer-ile gümân Lâ ilâhe illallâh
 Bulub şeref anuñ-ıla cihânda ins-ile cân
 Der âşikâr u nihân Lâ ilâhe illallâh
 Berâtına yazılubdur sa’îd olan kişinüñ
 Cenâb-ı Hakkda nişân Lâ ilâhe illallâh
 Revân fezâ-yı cinânda Burâka ola süvâr
 Aña ki vire ‘inân Lâ ilâhe illallâh
Halâs kılmaga îmânı şerr-i şeytândan
 Hisâr-ı emn ü âmân Lâ ilâhe illallâh
 Olur vesâvis-i şeytâna irse âdeme mevt
 Du’â-yı ‘ıkd-ı lisân Lâ ilâhe illallâh
 Meded irişmeye âhir nefesde âherden
 Kişiye lîk hemân Lâ ilahe illallâh
 
.....
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr
 
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış