VÂRİDÂT-I SÜBHÂNÎ VE FÜTÛHÂT-I OSMÂNÎ’DEN MANZUMLER


Esa
10.7.2016
 
VÂRİDÂT-I SÜBHÂNÎ VE FÜTÛHÂT-I OSMÂNÎ’DEN MANZUMLER
 
 
………….
İderkenşuġl oldum naẓma mâ‟il
Sehelmüddetdeitdüm anı ģâṣıl
Münaķķaḥeyledüm şöyle kelâmı
Görinmez gözüme nažm-ı Nižâmî
Mükemmel olduğum-ıçun bu fende
Şehüñ adına yazdumḫamse ben de
Diledüm kim uramFirdevsi‟ye dest
Didürdümbesañaķadrinķılampest
Sikender-nâme‟degörmişdüm anı
Gelürdisüstbâzumagümânı
Velîkin „âlemüñṣâḥib-ķırânı
Süleymân-ı zamân Cemşîd-i śânî
Bañaemr eylemiş kim idem inşâ
Pür oldıbesdimâġuma bu sevdâ
Çünitdiḫusrev-i âfâķ raġbet
Ķılayın ben de bu inşâya himmet
Ķala bu fende daĥıyâdigârum
Biline ehli yanında şi‛ârum
Hemîşe yigirekdür çünki meydân
Ümîdüm bu inâyet ide Yezdân
Beni ķılmaya a„dâ içre maġlûb
Kitâbum ola her maģfilde merġûb
Diyeler kim bu fende daĥı fâyıķ
Ola âśâruma her kişi „âşıķ
Olan kimse fünûn içinde mâhir
„Acebmi olsa yâ münşî yâ şâ„ir17
Tamâm olsun hele bu sifr-i menśûr
Ķılayum naẓm-ıla tekrâr ma‛mûr
Biline ķadr-i Firdevsî cihânda
Teẕekkürolınıcaķ her zamânda
Giremanuñ-ıla meydâna tekrâr
Temâşâ iden ide fażla iḳrâr[1]
 
Müjgân ÇAKIR, Fatma KAYTAZBEHİŞTÎ AHMED ÇELEBİ’NİN YAZDIĞI OSMANLI TARİHİ’NİN (VÂRİDÂT-I SÜBHÂNÎ VE FÜTÛHÂT-I OSMÂNÎ) BİLİNMEYEN EKSİK KISMINA DAİR, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/11 Fall 2013, p. 99-112, ANKARA-TURKE
 Behiştî, Vâridât, yk. 17a-18b.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış