Nevruziye : Çün çemen Firdevs olup ŝaģrā İrem bostānıdur


Esa
14.05.2017
 
 
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Remel: – + – – / – + – – / – + – – / – + –

 
1. Çün çemen Firdevs olup ŝaģrā İrem bostānıdur
Ģūr u ġılmān ile˘işret ét ki dünyā fānidür
2. Ravża-i Rıēvān olupdur sāģat-ı gülzārı gör
Şāĥlar kāĥ-ı zeberced ġonceler vildānıdur
3. Bir zümürrüd soffadur gūyā ki ŝaģn-ı būstān
 Lāleler ol ŝoffanuŋ yāķūt şādırvānıdur
4. ˘Iyd-ı nevrūz oldı vü alnında šıfl-ı ġoncenüŋ
Şol ķızıl beŋ kim görinür tāze ķurbān ķanıdur
5. Def šutup güller olupdur nāy-ı bülbül naġme-sāz
 Serv-i dil-cū raķŝ urur ĥōş şādlıķ devrānıdur
6. Dün ŝular kim cām-ı İskender gibi olmışdı ĥuşk
 Sebzelerde şimdi Ĥıżruŋ çeşme-i ģayvānıdur
7. İrdi bir dūşìzedür ģadd-i bülūġa şāĥ-ı gül
 Sìnesinde ġonceler peydā olan pistānıdur
 
8. Zülf-i dilberden dil-ārālıķ šopın ebr-i bahār
Ķapmaġa bir lu˘b ile ķavs-i ķuzeĥ çevgānıdur
9. Sofralar açsa ŝabā yér yér ˘aceb mi ġonceden
 Çün şükūfe ravżanuŋ bir haftelik mihmānıdur
10. Āb cüllāb-ı revān-baĥş oldı beŋzer kim ŝabā
Şìşe-i ebri ele alup gül-āb-efşānıdur
11. Ŝad hezārān ŝūret-i çìn naķş édüp ŝu üzre bād
 Rūy-ı āb-ı lāciverdì Çìn nigāristānıdur
12. Şāĥlar ŝanma çiçeklenmiş alup dendānına
 Her şecer barmaġı ol ŝūretlerüŋ ģayrānıdur
13. Yire ezhār-ı şecerlerden niśār étdükçe bād
 Dökilür gökden kevākib ŝan ki maģşer ānıdur
14. Çün ayaġı baŝduġı yérler olupdur sebzezār
 Yaraşur serve eger dirsem ki Ĥıżr-ı śānìdür
15. Berķ u bārāndan ki dür-bār ü zer-efşāndur seģāb
Ŝan ki şāhuŋ dest-i zer-baĥş ü güher-efşānıdur
16. Sūz ile gül ĥusrevi bezminde bu şi˘ri oķur
 Bülbül-i şìrìn-nevā k’ol meclisüŋ ĥōş-ĥānıdur
17. Ol meh-i nā-mihribānuŋ çerĥ ser-gerdānıdur
Şems-i ˘ālem-tāb tāb-ı sìne-i sūzānıdur
18. Rişte-i ķadd-i dü-tām üzre dizilen ķanlu yaş
 Gūyiyā dil mürşidinüŋ ŝübģa-i mercānıdur
19. Nola ĥōş güftār ile sìnemde yér eylerse yār
Şìşeye girmek füsūn ile perìler şānıdur
20. Dūd-ı sürĥ ü sebz-i āhı ˘āşıķ-ı dil-ĥastenüŋ
 Būstān-ı derd-i ˘ışķuŋ lāle vü reyģānıdur
21. Āhuma raģm eyleyüp sāķın nola keşf eylese
 Dāmenin yél açsa šaŋ mı çünki gül dāmānıdur
22. Ŝorma bizden Cem ģikāyātın Ferìdūn ķıŝŝasın
 Bildügi ˘āşıķlaruŋ mihr ü vefā destānıdur
 
23. Olsa cānum mülkinüŋ šaŋ mı güzeller ģākimi
 Bülbülüŋ her gül çü göŋli taĥtınuŋ sulšānıdur
24. Şāĥ-ı gül tìr-i ġamuŋ mecrūģıdur cerrāģ-ı ĥār
 Mìl urup peykān çıķarmış ġonceler peykānıdur
25. Pür olup şebnemle nergesler ġamuŋdan her biri
 Eşk ile šolmış bahāruŋ dìde-i giryānıdur
26. Ġonceler açıldı ŝanma kim nihāl-i ķaddüŋüŋ
 Aġzın açmış şāĥ-ı güller vālih ü ģayrānıdur
27. Fitnedür çeşm-i siyāhuŋ anı ĥāb-ālūd éden
 Adl-i Sulšān Bāyezìd ibni Muģammed Ĥānìdür
28. Cāh ü ˘izzet menba˘ı lušf ü mürüvvet ma˘deni
 Mekrümet ebri ˘ašā baģri seĥāvet kānıdur
29. Ĥāk-i pāyi cevheri küģl-i cilā-yı ģūr-ı ˘ìn
Źāt-ı pāki ˘izz ü devlet ˘aynınuŋ insānıdur
30. Bārgāhınuŋ kemìn cārū-keşidür āfitāb
Āsitānınuŋ ķamer zerrìn-küleh derbānıdur
31. Baĥt-ı rūz-efzūnına šaŋ mı zebūn olsa felek
 K’ol cevān-ı tāze bu bir pìr-i köhne fānìdür
32. Ehl-i küfrüŋ ĥırmen-i ˘ömrine her dem od uran
 Berķ-ı ˘ālem-sūz-ı tìġ ü ĥançer-i bürrānıdur
33. Éy Sikender-ķadr ĥāk-i pāyüŋ öpmişdür meger
 Kim leb-i cānāne Ĥıżruŋ çeşme-i ģayvānıdur
34. Sensin ol şeh kim bihişt-i heşt bāġ-ı ķadrüŋüŋ
 Bir sekiz yapraķlu ferĥunde gül-i ĥandānıdur
35. Sensin ol kim şehsüvār-ı himmet-i vālāsınuŋ
 Māh-ı nev çevgānı gün šopı felek meydānıdur
36. Bì-sebeb zencìr urur ˘ahdüŋde çün ŝuya hevā
 Ger anı zindānlara ŝalsa ģabāb erzānìdür
37. Gözleri üstinde šutsa šaŋ mı müjgānın mülūk
 Sen melek-ĥūnuŋ çü cārūb-ı der-i eyvānıdur
 
38. İşigüŋde zìnet içün aŝılan šop āyine
 Baĥt ü devlet āsümānınuŋ meh-i tābānıdur
39. Ravża-i cāh ü celālüŋ kim ebed ma˘mūr ola
 Cennet-i Firdevs anuŋ bir kemterìn bostānıdur
40. Ayaġuŋ tozına ìśār étmege gül şāhınuŋ
Ġonce-i zerrìn elinde šolu zer hemyānıdur
41. Aġzına almış meh-i nevden taģayyür barmaġın
İrtifā˘-ı ķadrüŋüŋ beŋzer felek ģayrānıdur
42. Keffüŋe öykündügine baģr yāķūt ile la˘l
 Ma˘denüŋ cisminde ĥışmından ķurıyan ķanıdur
43. ˘Arş ayaġında ķılıcuŋdur şehā bir āb-ı tìz
 Kim bu fìrūze yédi dōlāb anuŋ gerdānıdur
44. Ne yére ˘azm eyleseŋ atuŋ ayaġı izinüŋ
 Her biri menşūr-ı fetģüŋ ķal˘a-i ˘unvānıdur
45. Ĥāne-i buĥl ü sitem bünyādını vìrān éden
Āb-ı tìz-i tìgüŋ ile cūduŋuŋ bārānıdur
46. Éy ŝıfātı Muŝšafā CA˘FER kemāl-i nažm ile
 Pārsüŋ Selmānı vü Tāzì dilüŋ Ģassānıdur
47. Cān-fezā bir ravżada gülşen görüp ˘ārif ŝanur
Şāh-ı ˘ālem meclisinde bendenüŋ dìvānıdur
48. Şevķden alup ķarārın étdüren eflāke raķŝ
 Bezm-i derd ü ġamda anuŋ sūzınuŋ elģānıdur
49. Bu kemìneŋden žuhūr éden feżāyil ser-be-ser
 Sen şehüŋ lušf-ı ˘amìm ü fażl-ı bì-pāyānıdur
50. Lāle vü reyģān ü sünbül her ne bitse ĥākden
 Cümle bārān-ı bahāruŋ fażla-i iģsānıdur
51. Ni˘met-i cūdüŋle bulmışdur çün evvelden vücūd
 Daĥi yigrek mažher olsa lušfuŋa erzānìdür
52. Néçe kim ŝaģn-ı gülistānuŋ muķavves şāĥlar
 Šāķ-ı mìnā-rengi vü gül şemse-i eyvānıdur
 
53. Olsun eyvān-ı refì˘ ü ķaŝr-ı ˘ālì-ķadrüŋüŋ
 Kemterìn šāķı felek kim devlet ābādānıdur
54. Źāt-ı pāküŋ yā mücessem ˘aķldur yā nūr-ı maģż
Ģaķ anı pāyende šutsun kim cihānuŋ cānıdur
 
MURAT A. KARAVELİOĞLU,16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15, İstanbul 2015, 223-262. 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış
Benzer İçerikler