Biz tarîk-ı Halvetî ‘âşıklarıñ handânıyuz


Esa
6.06.2016
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
 1 Biz tarîk-ı Halvetî ‘âşıklarıñ handânıyuz
 Cân-ıla baş virmege dôst yolınıñ merdânıyuz
 
 2 Biz çerâgı Şâh-ı merdân şem‘asından yandırıp
 Anca dillerde hakâyık şehri[niñ] şem‘dânıyuz
 
 3 ‘Âlimü’l-gaybıñ vücûdı nûrınıñ şehrindenüz
 Bu kafes cisminde geldük habs olan zindânîyüz
 
 4 ‘Âlem-i gaybı şehâdetdür bizüm seyrânımuz
 ‘Ârif-i billâh-i ‘âlem vâsıl-ı ferdânîyüz
 
 5 Sûret-i fakr ü fenâda hâke yeksânuz veli
 Siret-i mülk-i bekânıñ nûr-ı gevherdânıyuz
 
 6 Vuslat âbın içmeyenden gizlidür erkânımuz
 ‘Âlem-i vahdet bâgınıñ meyiniñ mestânıyuz
 
 7 ‘Arş u kürsî nüh felekdür dem-be-dem seyrânımuz
 sûret-i nakş-ıla dôstlar añlamañ gerdânîyüz
 
8 Aslımuz ahsen-i takvîm ‘âlem-i asliyyedür
 İrmege ‘aşk-ıla hâzır durmuşuz meydânîyüz
 
 9 Erba‘în-i halvetiñ ‘aşkında ‘uzlet bekleyüp
 ‘İlm ü ‘irfân iklîmin seyrân iden sırdânîyüz
 
 10 Tevhid-i zât-ı İlâhidür bizüm varlıgımız
 Ol hakikat bahrına pertâb iden dürdânîyüz
 
 11 Hak bilür Allâhu a‘lem lâf u tezvîr eylemez
 Dir Sinân Ümmî cihânda sâhibü’l-vicdânîyüz
 
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN,ÜMMÎ SİNAN DİVANI,K.veTurzm.Bak.,ekitap.kulturturizm.gov.tr
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış