TEVHİD Ta‘âla’llâh yâ hannân ki zâtıña zevâl olmaz


Esa
9.03.2019
TEVHİD
 
1 Ta‘âla’llâh yâ hannân ki zâtıña zevâl olmaz
Yüce Sultân yâ Mennân nüzûle intikâl olmaz
 
2 Zehî Sultân-ı a‘lâsın ‘inâyet issi Mevlâsın
Hem evlâlardan evlâsın ki künhüñe hayâl olmaz
 
3 Zehî evvelsin ey Hâdî viresin cümle murâdı
Senüñdür kaygu vü şâdî aña bir gayri hâl olmaz
 
4 Ki sensin Vâhid ü Kahhâr bizi eyle saña sen yâr
Ne öñüñ var ne soñuñ var ne sag u ne şimâl olmaz
 
5 Sanî‘u’llâh-ı a‘lemsin rahîmu’llâh-ı erhamsin
Kerîmu’llâh-ı ekremsin kemâlıña misâl olmaz
 
6 Celâliñ kibriyâsından eger keşf eyleseñ envâr
Kamu ‘âlem ola fânî ki ceng ü cim ü dâl olmaz
 
7 Olursa vakt-ı ma‘a’llâh meger ire habîbullah
Pes andan gayrı ‘abdullâh melek cin perr ü bâl olmaz
 
8 Kelâmıñdur senüñ yâ Hû ki lâ ilâhe illâ Hû
Okur zâkirleriñ Hû Hû çü senden infisâl olmaz
 
9 Buyurduñ çün atî‘u’llâh yaratduñ her şeyi li’llâh
Diyeler tâ ki zikru’llâh yeg andan min fi‘âl olmaz
 
10 Eger insân eger hayvân her eşyâ emriñe fermân
Ki senden gayrıdan ey Cân kamu halka Zevâl olmaz
 
11 Delîlim âyet-i Kur’ân ki sübhâne’llezî burhân
Ki lâ-ezmân ve lâ-imkân veyâhûd mülk ü mâl olmaz
 
12 Münezzehsin tasavvurdan ve fi’l-cümle bilinmekden
‘Akıllar mât u sergerdân bilinmek ihtimâl olmaz
 
13 Celîl ü zü’l-celâlsın hem Cemîl ü zü’l-cemâlsın hem
‘Azîm ü Bî-misâlsın hem çü zâtıña misâl olmaz
 
14 Seni söyler kamu diller uçan kuşlar esen yeller
Cemâliñ bâgına güller müzeyyen ak u al olmaz
 
15 Kime kim irdi bir zerre dîdârıñ zevkıniñ derdi
Dü ‘âlemde aña emsâl nebât u kand u bal olmaz
 
16 Kanı şol derd-ile yanan kim oldur ‘aşkıla kanan
Visâliñ gibi ey Cânân ki bir dahı visâl olmaz
 
17 Kime kim ‘aşkıñ odından kıgılcım irdi bir zerre
Ne meyl-i bâkî ne fânî ne gussa hırka şâl olmaz
 
18 Hayâliñ derdiniñ zevkın kime keşf eyleseñ bir kez
Ki devlet tâli‘i böyle mübârek kutlu fâl olmaz
 
19 Açıla vahdetî güller şakıya mürg u bülbüller
Niçe şerh eyleye diller kim anda kîl u kâl olmaz
 
20 Şu kim ‘aşkıñ ile hayrân bulupdur kâmil-i imân
Yoluñda kim ki virdi cân aña hadd ü su’âl olmaz
 
21 Şu kim zikriñi derd-ile getürdi ‘aşk-ıla dile
Aña şeytân ne kâr kıla pes aña mekr ü âl olmaz
 
22 Bilürsin kim hatâmuz çok ‘inâyet eylegil ey hak
Çü sensin Fâ‘il-i mutlak ki hergiz gayrı hâl olmaz
 
23 Cân alup cân viren sensin getürüp gideren sensin
Bu devrânı süren sensin saña bahs-i cidâl olmaz
 
24 Çü sensin Hâdî-i burhân kerem kıl lutfıla ihsân
Ki senden gayrı yâ Deyyân ve lâ-mennü zü’l-mâl olmaz
 
25 Egerçi karadur yüzüm velâkin togrıdur özüm
Saña yalvarmaga bir dem kanı tâkat mecâl olmaz
 
26 Eger fazl-ı ‘inâyâtıñ olursa derdime dermân
Ne gam gussa baña gayrı işimde hiç melâl olmaz
 
27 Hudâvendâ Hudâvendâ hemân fazlıñ ola cânda
Kim zîrâ Ümmî Sinânda havâss-ı hâssı hâl olmaz
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
 
ÜMMÎ SİNAN DİVANI
(İnceleme - Metin)
Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN
 
T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR ESERLERİ
ISBN 978-975-17-3458-7
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış