Ârızı üzre döküldükce o zülf-i müşk-i nâb

18.09.2017
 
 
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
1 Ârızı üzre döküldükce o zülf-i müşk-i nâb
Sanasın ebre girer mâh-ı münîr yâ âfitâb
2 Hâl sanma gerdeni üzre o çeşm-i sihr-bâz
Ay yerine gökden indirmiş füsûn ile şihâb
3 Gâlibâ gelmiş bahâr-ı zîb-bahş-ı hüsnü kim
Gülşen-i ruhsârını gördüm yine pür âb u tâb
4 Kaşların gördükce öyle gurre-i şevvâlveş
Şevk ile üftâdeler hep ıyd eder bî-irtiyâb
5 Edeli ta'lîk-i silk-i kâkülü Meşhûriyâ
Tab'ımın gevherlerin etmekde âlem intihâb
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar