Azîzim hayr-ı makdem 'ömrümün vârı safâ geldün

01.04.2018
Gülşenî Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün
 
1 'Azîzim hayr-ı makdem 'ömrümün vârı safâ geldün
Keremler eyledün mahdûm-ı hünkârî safâ geldün
2 Ney-âsâ nâle zîr-i gûşe-i hicrân iken nâ-geh
Hezârun eyleyüp gül-çîn-i dîdârı safâ geldün
3 Beşîr-i Yûsuf-ı güm-geştemizdür bû-yı enfâsun
N'ola virse meşâma cân her-bârı safâ geldün
4 Semûm-ı gam belâsıyla harâb olmışdı mısr-ı dil
Bi-hamdi'llâh eyâ her rahne mi'mârı safâ geldün
5 Virüp âyîne-i vakte cilâ-yı dem kadem câna
Dimâğ-ı tûtî-i câna şeker-vârî safâ geldün
6 Keder gitdi irince pertev-i rû-yı safâ-bahşun
Bahâr-ı hüsn-vâr ey mâh-ı dildârî safâ geldün
7 'Aceb mi külbemüz gülşen gedâlar Gülşenî olsa
Tenezzül eyleyüp ey şâh-ı gam-hârî safâ geldün
 
C.I, s.32-33

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar