Bîgânedir bu âlem-i gamda safâ bana

18.09.2017
Mef'ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
 
1 Bîgânedir bu âlem-i gamda safâ bana
Olmaz cihânda gam gibi bir âşinâ bana
2 Firkat olunca âkıbeti istemez gönül
Vaslın müyesser etse o şûhun Hudâ bana
3 Bilmez o tıfl-ı tâze dahi kadr-i âşıkı
 Ma'zûrdur ederse eğerçi cefâ bana
4 Bîhûde düşme kayd-ı müdâvâta ey tabîb
Kim ben alîl-i aşkınam olmaz devâ bana
5 Meşhûrî kesbile değil Allah atâsıdur
Bu lutf-ı tab' ile bu müsellem edâ bana
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar