Çünki nâdâna imiş şimdi medâr-ı devlet

18.09.2017
 
 
 
24
[M 69, İÜ 40a, İÜ2 43b, S 48a]
 
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
 
1 Çünki nâdâna imiş şimdi medâr-ı devlet
Bu kemâlâta neden sa'y-ı belîğ ü himmet
2 Anladım kıssa-i meşhûr-ı Sînimmârîden
Hüner evvelde dahi âdeme olmuş töhmet
3 Hayf ol ömre ki kesb-i hüner ardınca geçip
 Olmaya âkıbeti mûcib-i izz ü rif'at
4 Câme-i fahrı alır sad zer-i meskûke velî
Pula almaz hüneri câhil-i ehl-i servet
5 Zîver-i silk-i nazar olmayıcak Meşhûrî
Neyleyem olsa sözün hem-çü güher zî-kıymet
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar