Dedem seyf-i velâyetdür dem-i Sultân-ı Dîvânî

01.04.2018
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün
 
1 Dedem seyf-i velâyetdür dem-i Sultân-ı Dîvânî
Makâm-ı çil-tenân-ı ma'rifetdür sahn-ı dîvânı
2 Kilîd-i genc-i hikmet ser-be-ser reftâr u güftârı
Leb-â-leb bâdî-i hâlet-medâr-ı câm-ı devrânı
3 Odur sâhib zuhûr-ı hânedân-ı âl-i Mevlânâ
Ki virmişdür kerâmetle meh ü mihre hirâsânı
4 Sikender-vâr egerçi Rûm-perverdür velî almış
Hümâ-yı himmeti zîr-i perî İrân u Turanı
5 'Alemler ser-firâz-ı rûy-mâl-i makdemi olmuş
Ziyâret eyledükde Meşhed-i Şâh-ı Horasânı
6 Bi-hamdi'llâh gedâ-yı dergehiyüz Sâkıb ol şâhun
Ki teshîr-i kerem itmiş Selîm ile Süleymânı
 
C.I, s.19

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar