Esîr oldun o kâfir hâl ü zülf-i dil-rübâdan geç

18.09.2017
 
 
 
Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
 
1 Esîr oldun o kâfir hâl ü zülf-i dil-rübâdan geç
Tutuldun murgveş ol dâne vü dâm-ı belâdan geç
 
2 Çekilmez renciş-i tıflânesi hûbân-ı devrânın
Düçâr-ı aşk olup vaz'-ı cünûn-ı nâ-revâdan geç
 
3 Temâşâ-yı cihâna câm-ı mey mir'ât-ı kâfîdir
Gel ol âyîne-i İskender-i âlem-nümâdan geç
 
4 Sana cism-i Hudâ-dâdın gibi zîbâ kumaş olmaz
Hevâ-yı kâle-i dîbâ-yı dehr-i bî-bekâdan geç
 
5 Cihânda bâde iç mahbûb sev neyler isen eyle
 Hemân Meşhûriyâ mânend-i sûfî şu riyâdan geç
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar