Gazel : Çokdan husûlini göremem

27.11.2021

 

Gazel

Çokdan husûlini göremem müdde’âların

Te’sîri kalmamışdır efendi du’âların

Bîgâneler inâyetine düşdi ihtiyâc

Bir lutfı olmadı bu kadar âşinâların

Mevc-i hatardan olmadı âsâyişe medâr

Tâ yanına oturmış idim nâ-hüdâların

Ey sâkinân-ı bezm-i vatan gâhî yâd idin

Gurbet esîri derd ü belâ mübtelâların

Hâzır olun belâya ey erbâb-ı berg ü sâz

Çıkdı hadeng-i âhı göge bî-nevâların

Muhtâc ola İlâhî dilenci kapusına

Şol kâm-rân ki dâdın işitmez gedâların

İtdi kibâr lutfı beni haste-i melâl

Te’sîri bende zıddına düşdi devâların

Sultân-ı lâ-yezâle niyâz eyle Nevresâ

K’oldur penâhı mîrlerin pâdişâların

 

Kaynakça

Akkaya, H. (2013). “Nevres-i Kadîm, Abdürrazzâk”. 05 Ekim 2017 tarihinde Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.comadresinden alındı.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar